Questions and answers

Czy rezygnacja z bonów towarowych z ZFŚS powinna być poprzedzona aneksem w regulaminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka może odliczyć cały VAT przy wykupie samochodu z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy spółka wodna, wchodząc w skład związku spółek wodnych, zachowuje osobowość prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy starosta może odwołać dyrektora powiatowego urzędu pracy po uzyskaniu opinii powiatowej rady zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy szkolenie okresowe bhp bezwzględnie musi zostać przeprowadzone w czasie pracy i na koszt pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Gotkowska Anna | Nieaktualne

Czy w pomieszczeniu bez sufitu (lub z sufitem ażurowym) może być urządzona szatnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak ewidencjonować zwrot kosztów podróży oraz faktury dotyczące odbytego szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują wprowadzenie na rynek nowych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak mamy zaewidencjonować w księgach rachunkowych przyjętą wpłatę za wydaną legitymację Akademii Szachowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy zaksięgować i wycenić obligacje zamienne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować ulokowanie środków w funduszach inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak poprawnie obliczyć wysokość diet dla radnych, których kadencja zakończyła się 12 listopada 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zakup obligacji Skarbu Państwa i jak je rozliczyć po upływie terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy należy udzielić pracownikowi urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Pod jakim kodem należy zaklasyfikować etykiety z butelek, z opakowań wielokrotnego użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

W jakiej kwocie przyjąć aktywa do zbycia, jak rozksięgować kredyt, rezerwę celową oraz zapłaconą kwotę 58.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób rozliczać czas pracy radcy prawnego zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy informacje o dochodach składane w oświadczeniu do ZFŚS mogą być weryfikowane przez komisję socjalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje możliwość zastosowania podwyższonych stawek amortyzacji dla budynku biurowo-magazynowego wybudowanego w 2009?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy odsetki od pożyczki stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów o cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podmioty powiązane mogą udzielać sobie oprocentowanej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem, który został przywrócony do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy renta uzupełniająca zasądzona pracownikowi z masy upadłości podlega zwolnieniu od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy sporządzenie sprawozdania finansowego może być przedmiotem umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy spółka z o.o. otrzymuje nieodpłatne świadczenie, jeśli nie płaci wynagrodzenia prezesowi i członkom zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w podstawie wyliczenia nagrody jubileuszowej należy uwzględnić drugi etat pracownika w danym zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydatki na zakup narzędzi i wyposażenia pracownika stanowią koszty podatkowe pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wysokość do której dokonuje się dopłaty z ZFŚS do wczasów i "grusz" powinna być jednakowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy zgodne z prawem jest potrącanie premii uznaniowych w dowolnych kwotach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy związek zawodowy ma prawo otrzymać kserokopię protokołu z posiedzenia komisji socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Do której części akt osobowych należy wpiąć podanie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jaka kara grozi pracodawcy za niewydzielenie palarni w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż skrobi dokonaną na rzecz bułgarskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jakich formalności musi dopełnić spółka, chcąc zatrudnić cudzoziemca z Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje w CIT z tytułu nieodpłatnego pełnienia funkcji prezesa spółki przez osobę niebędącą udziałowcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak najkorzystniej przetransferować środki finansowe przypadające na ojca i córkę do nowej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak poprawnie dokonać potrącenia, z wynagrodzenia za pracę oraz z zasiłku opiekuńczego, zajęcia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wykonywanie napraw gwarancyjnych przez podwykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak zabezpieczyć pracowników myjących okna wewnątrz budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest obowiązany sporządzić deklarację zgodności dla maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy ZUS może zakwestionować prawidłowość zakwalifikowania zawieranych umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Którą z cen należy uznać za prawidłową - zapisaną słownie czy liczbowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Z jakimi stawkami amortyzacyjnymi należy przyjąć majątek do ewidencji prowadzonej na cele konsolidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Co stanowi podstawę opodatkowania przy sprzedaży samochodów w systemie VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy koszt szkolenia prezesa spółki z o.o. zatrudnionego na podstawie umowy o pracę będzie jego przychodem do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy koszt za program księgowy powinien być proporcjonalnie rozłożony na każdą ze spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy mogę dochodzić należności za wykonane zlecenie chociaż nie podpisałem umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy można zwolnić pracownika, który wyczerpał okres zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy należy wystawić fakturę na zaliczkę, wpłaconą na zakup autobusu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy nauczyciel może przejść na emeryturę bez rozwiązywania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy po zmianie klasyfikacji budynku należy przenieść wartość bilansową i podatkową pozostałą do amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne