Questions and answers

Czy klub żeglarski jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy możliwe jest świadczenie pracy bez wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy odprawa rentowa przysługuje pracownikowi, który dopiero stara się o przyznanie renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy oprogramowanie różnych dostawców o różnym przeznaczeniu może być traktowane jako jeden przedmiot zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może prowadzić działalność związaną z wynajmowaniem firmom maszyn i urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT, jeśli otrzymuje faktury VAT za premie pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy prokurent powinien pobierać wynagrodzenie z firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przysługuje urlop szkoleniowy dla pracownika samorządowego w wymiarze 21 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy spółka z Kanady może odzyskać VAT zapłacony w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntu ornego wraz z zabudowaniami podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu koszty noclegu pracowników, którzy zostali wysłani do pracy w innym mieście?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy umowa na okres próbny zawarta z kobietą ciąży ulega z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy w koszty działalności księgować całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zaległe składki potrącone w 2007 r. powinny być rozliczone w tym roku, czy należy korygować 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zapomoga podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy zleceniodawca musi skierować na badania lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy, zatrudnione sprzątaczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który ukończył studia wyższe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji mam zastosować do sprzętu fotograficznego i do jakiej grupy środków trwałych go zakwalifikować?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaką stawkę należy przyporządkować namiotowi halowemu (wymiary 20 x 20 m) powierzchnia 400 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie obowiązki w PCC ciążą na wspólniku w przypadku wniesienia wkładów do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki jest limit godzin nadliczbowych w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy rozliczyć opłatę za hotel pracowniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości stanowiącej "inwestycję w toku"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak opodatkować usługę polegającą na opróżnianiu szamba oraz wywozie nieczystości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak przenieść na właściciela nieruchomości wartość nakładów na nieruchomość poniesionych przez dzierżawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT sprzedaż budynku będącego przedmiotem dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty kredytu na sfinansowanie wytworzenia kilku środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT korektę WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć towar zakupiony w Grecji i opłacony gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki ponoszone na rzecz pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce przez spółkę-siostrę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwrot przedmiotu leasingu finansowego dla leasingodawcy zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak wycenić weksle kaucyjne na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej formie należy przechowywać dokumentację maszyny przekazywaną przez producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

W jaki paragraf zakwalifikować zwrot nienależnie pobranej diety radnego powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jaki sposób właściciele spółki jawnej rozliczą się z podatku dochodowego i VAT w przypadku sprzedaży spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób zaewidencjonować dotację przeznaczoną na nabycie wyposażenia i towaru handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować otrzymane dotacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym miesiącu powinniśmy wykazać przychód z faktury, gdy data sprzedaży usługi to 30.01, a data wystawienia - 2.02.

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W którym momencie należy rozliczyć w czasie koszty remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W którym momencie otrzymana refundacja stanowi dla podatnika przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy jest jakiś akt prawny lub normatywny, który klasyfikowałby produkty spożywcze pod względem grupy ryzyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy księgowa w spółce z o.o. może prowadzić kasę spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy laboratorium medycznej diagnostyki laboratoryjnej dedykowane ludziom może wykonywać badania analityczne u zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy materiały budowlane zakupione przez podwykonawcę w celu napraw gwarancyjnych są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zwolnić pracownicę w ciąży, która dostarczyła fałszywe zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy musimy sporządzić jakiś dokument wraz z naliczeniem odsetek od dnia otrzymania decyzji do dnia dzisiejszego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy nowo zatrudniony pracownik może domagać się wypłaty dodatku funkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne