Questions and answers

Czy należy skorygować VAT od busów osobowych przejętych z rozwiązywanej spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy placówka oświatowa musi posiadać kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracodawca może zawrzeć umowę w celu przygotowania zawodowego z pełnoletnim uczniem szkoły zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy pracownikowi od stażu pracy należy odliczyć 4 dni robocze, czy cały okres udzielonego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wadium utracone w związku z odstąpieniem od realizacji wygranego przetargu może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakład pracy chronionej, tworzący ZFRON, może część kwoty ogólnej przeznaczyć na pomoc indywidualną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy zakup mieszkania w Hiszpanii podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Do której grupy środków trwałych należy zakwalifikować i jaką stawką amortyzować szlaban hydrauliczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak potraktować (płacowo i formalnie) nauczyciela, który z powodu śnieżyc nie dotarł do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Kołowska Urszula | Nieaktualne

Kiedy darczyńca może skorzystać z odliczenia darowizny od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Po jakim kursie należy ująć czek obcy na pokrycie należności z tytułu sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy działalność klubu jeździeckiego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy istnieje ustawowy termin na przekazanie środków z rachunku bieżącego, na rachunek ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy nauczyciel mianowany ma prawo do dodatku za specjalizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy od opłaconego przez pracodawcę szkolenia dla menedżera należy naliczyć składki ZUS i podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia należy naliczyć składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy organ prowadzący szkołę może "zabrać" część pieniędzy w przyznanym szkole na początku roku planie finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy powinniśmy przyjąć środki trwałe otrzymane nieodpłatnie ustalając wartość rynkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Czy VAT należny od zakupu oprogramowania od dostawcy fińskiego będzie jednocześnie VAT naliczonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w decyzji nakazującej wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom organ musi wskazać jakie to mają być urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy zakup alarmu do samochodu stanowi podniesienie wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zakupiony do utwardzenia placu tłuczeń można zaksięgować jednorazowo w koszty bieżące firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy zleceniodawca ma obowiązek stosować zryczałtowany podatek od zawieranych umów zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT stosować dla towarów sprzedawanych w restauracji klientowi dla

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełnić pracownik, aby przyznana mu została odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak należy opodatkować nabycie towaru od kontrahenta zagranicznego z Turcji na 40 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać terminarz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę zaliczkową otrzymaną od kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup reklamówek z logo i adresem firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak uregulowany jest urlop wypoczynkowy młodocianego pracownika odbywającego praktyczną naukę zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Na jakiej podstawie organ powinien udzielić pozwolenia na budowę drogi gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować fakturę za koszty zastępstwa egzekucyjnego wystawioną na wierzyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

Czy dla zaliczenia okresu nauki w technikum do stażu pracy, wystarczy świadectwo ukończenia technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy dochodzi do dostawy w przypadku oddania nieruchomości (z budynkiem) byłej żonie w związku z rozwodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dyrektor musi występować do organu prowadzącego o założenie hydrantów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może być wnioskodawcą świadczenia socjalnego dla swojego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy dziecku przysługuje świadczenie z ZFŚS po zmarłej matce rencistce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy gmina ma obowiązek ponosić koszty za dłużników nie płacących czynszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy nauczyciel powinien ponownie składać podanie o urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może naliczać dodatkową opłatę za godziny dodatkowego pobytu dzieci w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Barszczewska Bożena | Aktualne