Questions and answers

Jak wygląda wynagrodzenie za 14 października, Dzień Edukacji Narodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Kołowska Urszula | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy udzieleniu oprocentowanej pożyczki członkowi zarządu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Kto jest odpowiedzialny za stan techniczny obiektu mostku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Którego dnia należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Od kiedy pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

W jakich przypadkach należy przeprowadzić aktualizację rodzinnego wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

W jakiej wysokości księgować koszty ubezpieczenia po całkowitym zamortyzowaniu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy 1% z rozliczenia podatku można przeznaczyć na rzecz konkretnej osoby fizycznej posiadającej Kartę Powodzianina?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy opłatkowe spotkanie dla byłych pracowników (emerytów, rencistów) może zostać sfinansowane ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak potraktować zapłatę otrzymaną w ramach factoringu niewłaściwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakim momencie można wprowadzić do ewidencji środków trwałych darowany samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy art. 94 ust. 3 p.z.p. dotyczy wyłącznie dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy demontaż dachu w wyniku dobudowania dodatkowego piętra skutkuje zmniejszeniem wartości początkowej budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki poprzez zamówienie na dostawy dokonywane na giełdzie towarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy dowóz pracowników do pracy podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty zakupu towaru, potwierdzone fakturą przesłaną elektronicznie, stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można zmniejszyć pracownikowi wynagrodzenie zasadnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy należy odrzucić ofertę, która została jedynie parafowana przez wykonawcę u dołu strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy ordynator oddziału szpitalnego może dyżurować w tym samym szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy podatnik świadczący usługi nauki jazdy będzie mógł skorzystać w 2011 r. ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownikowi za spóźnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy transakcję należy potraktować jak wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy wartość parkingu może być wliczona do wartości budynku, czy też powinna być amortyzowana jako odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy wpłaty dokonane na rachunek Gminy z tytułu udziałów w Firmie Zbożowej można przekazać do budżetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Gonet Wojciech | Aktualne

Czy zmiana wysokości stawki VAT wpłynie na wartość brutto umowy podpisanej w ramach postępowania przetargowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy z pracownicą powracającą z urlopu wychowawczego należy podpisać nową umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć i jaką stawkę amortyzacji zastosować wobec dwuteownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi spłata kredytu zaciągniętego przez spółkę przez jej udziałowca - poręczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaki kod odpadu przypisać oponom zebranym z gospodarstw domowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaki organ jest właściwy do wydawania decyzji w sprawach rekultywacji terenów leśnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt sfinansowania broszury wydanej przez radę rodziców w związku z jubileuszem jej istnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty poniesione na organizację konferencji naukowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak udokumentować przeniesienie kosztów pomiędzy zakładami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, gdy pracownik wynagradzany jest według ilości i jakości wykonywanej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak zwrot towaru ująć w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usług przewozu osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim momencie miesięczne zaliczki zapłacone wspólnocie mieszkaniowej stają się kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Za który miesiąc potrącić obniżone składki społeczne obliczając podatek dochodowy od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Czy do prowadzenia lombardu wymagane są dodatkowe zaświadczenia, uprawnienia bądź koncesje?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej może zmienić organizacje pracy nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy fundatorem fundacji może być osoba fizyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy główny księgowy w szkole może otrzymać dodatek specjalny z racji zwiększenia obowiązków służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy intendentka jest uprawniona do otrzymywania świadczeń z ZFŚS jako emeryt?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy jeden z małżonków może drugiemu sprzedać maszynę i następnie zlikwidować działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy korektę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można zrobić przed 31 grudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy ma znaczenie dla okresu księgowania przychodów zapis w umowie, że usługa jest płatna z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy należy opodatkować i oskładkować świadczenie z ZFŚŚ w postaci sfinansowania wycieczki dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy opodatkować i oskładkować zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy ująć w sprawozdaniu finansowym udzielone poręczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy należy wystawiać faktury korygujące i kiedy w związku ze zmianą stawki na 23% od 1 stycznia 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy osoba pobierająca rentę strukturalną może jednocześnie pobierać rentę rodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy otrzymana faktura za monit oraz wznowienie umowy stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy podatnik zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nieodpłatnym przekazaniem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne