Pytania i odpowiedzi

Jak należy zaksięgować przyjęcie darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak ująć w bilansie otwarcia kaucję, jaką otrzymał przedsiębiorca w związku w wynajmem nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

W jaki sposób odnieść wycenioną wartość robót własnych na wartość nowopowstałych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak zaksięgować paliwo zakupione do samochodu, będącego środkiem trwałym w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować sprzedaż palet w przedsiębiorstwie handlowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy zaksięgować zapłaconą kaucję gwarancyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy zaksięgować przecenę towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak zaksięgować stypendium z urzędu marszałkowskiego przekazane na konto klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy zakład pracy może przenieść osobę zatrudnioną na stanowisku sekretarki na etat magazyniera?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaki powinien być zakres projektu budowlanego zamiennego, gdy zmiany dotyczą tylko części budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

W jaki sposób ująć w księgach nieodpłatne przekazanie książek pracownikowi muzeum?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jaką stawkę podatku VAT zastosować, jeśli różne części przedmiotu zamówienia są opodatkowane innymi stawkami VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy otrzymany zwrot kosztów zużytej energii stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Rycielski Radosław | Aktualne

Czy gmina będąca właścicielem majątku jest zobowiązana do odprowadzania podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w przedstawionej sytuacji zrekultywowany teren po wyrobisku żwiru można zakwalifikować jako kąpielisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak ustalić czy podatnik ma prawo do ulgi mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy opodatkować udostępnienie sprzętu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak udokumentować w PKPiR pozyskanie materiału do produkcji biomasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy biuro rachunkowe może prowadzić rozliczenia według metody kasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Domański Zbigniew | Aktualne

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego przy usłudze wynajmu drukarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości kółka rolniczego, stanowi przychód udziałowców kółka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kto powinien wykonać opis techniczny obiektu budowlanego, niezbędny do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT ciążą na podatniku sprzedającym samochód osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować roboty polegające na pracach rozbiórkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób księgować rabat cenowy od kontrahenta zagranicznego dotyczący różnicy kursowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kiedy wykazać przychody z reklamy rozliczanej jako usługa ciągła w rocznych cyklach rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy powstanie przychód z tytułu sprzedaży eksportowej, jeżeli towar jest wysyłany i odprawiany na warunkach FCA

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Do podpisywania jakich dokumentów może być upoważniona sekretarka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy adresat decyzji zatwierdzającej projekt zgłasza roboty geologiczne do właściwego urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Król Lidia | Nieaktualne

Gdzie należy zaksięgować powstałe różnice w wartości materiałów w przypadku zmiany cen ewidencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Dyląg Renata | Aktualne

Kto może pełnić funkcję kierownika schroniska młodzieżowego działającego przy zespole szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy potraktować na gruncie VAT wydanie kart rabatowych za odpłatnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu akwarium, stanowiącego wystrój biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Łabno Paweł | Aktualne

Kto ponosi koszty ujawnienia praw w księdze wieczystej i wykreślenia wpisów obciążeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Jackowski Szymon | Aktualne

Jak wygląda księgowanie polisy na życie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy biuro rachunkowe ponosi współodpowiedzialność za pewne nieprawidłowości, jakie mogą wystąpić w firmie klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak wycenić wartość wymienianego elementu, jeżeli na fakturze zakupu sprzedawca nie podaje ceny poszczególnych elementów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy do środków trwałych można zaliczyć np. zasłony, pokrowce (na meble), obrusy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

W jaki sposób dokonać rozliczenia zaliczki w euro wpłaconej przez kontrahenta na konto dewizowe USD?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć budowy, które na dzień bilansowy nie zostały zakończone?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach wpłaconą zaliczkę na poczet przyznanej dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W której pozycji rachunku zysków i strat należy wykazać różnicę pomiędzy saldami kont "4" i "5"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy przeprowadzoną inwentaryzację na 31 grudzień należy z dniem 1 stycznia ponownie odpisać w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak powinniśmy zaksięgować złożenie reklamacji na zagubiony bon?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób ustalić czy pedagog zatrudniony na zastępstwo powinien otrzymać ekwiwalent urlopowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy odróżnić robotę budowlaną od usługi budowlanej i od obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak wyliczać różnice kursowe od własnych środków pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Jakie budowle są wyłączone z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy cały zysk grupy producentów rolnych podlega zwolnieniu z CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Jaka jest różnica między kontraktem menadżerskim a własną działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować i opodatkować nieodpłatne przekazanie pracownikowi książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość dostarczenia decyzji stronom w innej formie niż pisemnie i osobiście każdej z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2012 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić zamówienia na usługę dostępu do internetu dla kilku różnych placówek zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne