Questions and answers

Czy badania czynników szkodliwych należy przeprowadzać wyłącznie w przypadku przebywania pracownika na stanowisku 8 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy gminny program opieki nad zabytkami to wartość niematerialna i prawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czyim składnikiem majątku powinno być przebudowywane publiczne rondo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy można dalej zatrudniać nauczyciela, który uzyskał prawo do renty z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy można nie sporządzać dowodów OT dla środków poniżej 3500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy podatek od należności licencyjnych nalicza się od powstałej należności czy kwoty zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik mógł odliczać VAT od rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien zaewidencjonować wynajem samochodu na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy powinniśmy ująć fakturę w księgach, jeżeli podpis na zamówieniu został złożony przez osobę nieupoważnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy pracę ładowacza odpadów komunalnych można uznać za pracę w szczególnie niebezpiecznych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracodawca może od pracownika domagać się zwrotu wypłaconego mu odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy prezes zarządu może zawrzeć ze spółką z o.o. kontrakt menedżerski?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przekazanie na cele prywatne gruntu nabytego od rolnika podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy może zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy usługa zgłoszenia wierzytelności do masy upadłościowej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować stok narciarski?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Ile godzin ponadwymiarowych może pracować pracownik obsługi w jednym dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować zaliczkę otrzymaną w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są limity kwotowe obligujące do złożenia deklaracji ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jak należy dokumentować ujawnienie niskocennego środka trwałego aby nie rodziło wątpliwości organów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć dotacje przedmiotową otrzymaną z urzędu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak ustalić wartość użytkowania wieczystego, które stanowi aport do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak wycofać środek trwały z używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak zakwalifikować umowę leasingu u korzystającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Pepol Marek | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usług pośrednictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Komu należy wypłacić nadpłacone składki emerytalno-rentowe w przypadku śmierci byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na jakich zasadach urzędnik może otrzymać kolejny stopień służbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Na jakiej podstawie została wyliczona kwota 3089 zł, jako kwota wolna od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć opłatę roczną z tytułu zarządu nieruchomością?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób odbywa się przekazywanie akt osobowych następnemu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Kobus Iwona | Nieaktualne

W kosztach którego miesiąca należy uwzględnić korektę wynagrodzenia za grudzień dokonaną w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy aktualizujące dotyczące zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W którym momencie powstaje przychód podatkowy z tytułu prowizji od pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką częstotliwością należy dokonywać pomiarów pola elektromagnetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dotacja otrzymana ze środków europejskich zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły powinien wydać zarządzenie wewnętrzne, regulujące przyznanie podwyżek pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy firma może wycenić w remanencie przestarzały towar po cenie niższej niż cena zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieje podstawa rozliczania w szkole opłaty za przelew dokonany na poczcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy kartę badań i pomiarów czynników szkodliwych prowadzi się dla każdego stanowiska pracy oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy kompresor generujący sprężone powietrze i energię cieplną może być ustawiony w hali produkcyjnej/ magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy mamy prawo do odliczenia VAT z tytułu składki na ubezpieczenie w całości, czy tylko 60% kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji koparek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można przekazać PIT-11 drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zastosować zwolnienia w podatku od nieruchomości w stosunku do hangarów położonych na gruntach "Bi"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, sfinansowanych dotacją, stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opiekunki zatrudnione w ośrodku pomocy społecznej muszą podpisywać listę obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy osoba bezrobotna ma prawo do dodatku aktywizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć od swojego podatku dochodowego za 2011 r. kwotę ulgi uczniowskiej z poprzednich lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne