Pytania i odpowiedzi

Jak ustalić różnice kursowe z wyceny zobowiązania na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak wycenić i księgować cięcie zwojów blachy na arkusze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować przyjęcie odpadu do magazynu i jego sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Na jakiej podstawie ująć w księgach rachunkowych przekazanie organizatorom festynu określonej kwoty na rzecz dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Na jakim koncie zaewidencjonować zakwaterowanie menedżera?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak należy księgować koszty budowy mieszkań za pośrednictwem firmy budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy wycenić na dzień bilansowy kontrakty terminowe na WIG20?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować jednorazowy odpis amortyzacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak ująć w PKPiR zlecenie firmie podwykonawczej montażu elementów mebli?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wycenić dla celów PCC wartość przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy prawidłowo obliczyć dochód z tytułu wynajmu nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy interpretować pojęcie "szeroko frontowy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić swoją córkę na stanowisku sekretarza szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nakaz zapłaty uprawnia do prowadzenia egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy klauzula wykonalności może być nadana na następcę prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Jak należy księgować dokumenty magazynowe PZ, RW, PW, WZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy za zgodą stron można aneksować umowę cywilno-prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Co należy wpisywać w ogłoszeniu o zamówieniu przesyłanym do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy można przenieść prawa i obowiązki wynikające z zezwolenia na usunięcie drzew na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy przyznanie renty rodzinnej dla dziecka wstrzymuje wypłatę świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy należy rozliczyć się w Polsce z dochodów uzyskanych wyłącznie poza granicami kraju (Hiszpania, USA)?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczyciele mają obowiązek prowadzenia tzw. kart monitorowania realizacji podstawy programowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób lampki wycofane z obiegu handlowego ująć w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu przed upływem pół roku używania należy naliczyć opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy księżom zatrudnionym w szkole jako nauczyciele mianowani można zaproponować obniżony wymiar godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu zapłaty zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Co oznacza "konsultacja" z art. 130 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy praca w gospodarstwie rolnym rodziców od 16 roku życia jest zaliczana do wysługi lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak skorygować proporcję w VAT, jeśli środek trwały przekracza kwotę 15.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje młodocianemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo nie udzielić pracownikowi urlopu w terminie przez niego wskazanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy osoba fizyczna może na podstawie przelewu bankowego odliczyć darowiznę na klub sportowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT transakcje łańcuchowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT w przypadku dzierżawy urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna, zatrudniająca na umowę o pracę Ukrainkę, staje się płatnikiem podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki kurs przyjąć do ustalenia wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób i w jakim terminie powinien się rozliczać w Polsce z dochodów osiągniętych na terenie Malty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną przyjąć dla linii do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wykazać na dzień bilansowy zapłacone przez firmę kwoty podatku od towarów i usług oraz cła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy towary pobierane z magazynu do napraw, montaży możemy traktować jako towary handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować wydanie odpadów nabytych nieodpłatnie do produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jakich księgowań należałoby dokonać, aby wprowadzić do ewidencji grunty w użytkowaniu wieczystym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaką wartość nieruchomości przekazanej w trwały zarząd należy wpisać w dokumentach PT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy można zastosować drzwi podnoszone, szybkobieżne w pomieszczeniu produkcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zakres części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom może obejmować prawie 99% całego zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem "zadań zleconych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Do jakiej kategorii należy zaliczyć budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej ponad 200 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek przekazywać pracownikom paski wypłat, skoro druki RMUA nie są już obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Jak opodatkować przychód z najmu pomieszczenia biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym momencie należy ująć nakłady na modernizację jako zwiększenie wartości środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakich kodach należy klasyfikować odpady poprodukcyjne z metali żelaznych i nieżelaznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy jest możliwa zmiana metody amortyzacji w sytuacji, gdy podatnik przejmuje amortyzowaną kamienicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakiej wysokości należy wykazać w księgach wartość udziałów w wyniku wymiany udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Kto powinien wykazać do opodatkowania podatkiem od nieruchomości wybrukowany przez wynajmującego plac?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co należy zrobić w sytuacji, gdy nauczycielka zatrudniona na zastępstwo zachoruje?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne