Pytania i odpowiedzi

Czy dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy zaksięgować naliczenie i zapłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za I kwartał we wspólnocie mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jaki jest okres przechowywania niewykorzystanych czeków jeżeli wiemy, że nigdy już z nich nie skorzystamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak ujmuje się faktury kosztowe w PKPiR, a jak w rejestrze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób można rozliczyć zakup usług ksero w bibliotekach zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Komu należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik opodatkowany ryczałtem jest zobowiązany do rozliczania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wspólnik spółki cywilnej może przekazać swoje udziały innej osobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy poprawne jest klasyfikowanie odpadów wytworzonych przez kotły opalane węglem i drewnem pod kodem 10 01 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy firma, która wytwarza odpady komunalne, jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Nieć Anna | Aktualne

Z jaką datą ująć w PKPiR notę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak dokonać korekty podatku odliczonego od nakładów inwestycyjnych zwiększających wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy okres pobierania zasiłku macierzyńskiego powinien być zaliczony do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek dokonania korekty VAT, jeśli obejmuje ona kwotę 2 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak poprawnie wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracownika, który otrzymał nagrodę roczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy niedobór gotówki, którego powstania nie udało się wyjaśnić, stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT z faktury dotyczącej zakupu towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż zakupionego w grudniu 2011 r. samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT sprzedaż samochodu przez podmiot zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W związku z powyższym czy wynagrodzenia te należy uznać przychód pracownika w roku 2011, czy też 2012 ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy grupa producencka może być podatnikiem VAT na ogólnych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozdzielić spółkę cywilną, której wspólnikami jest małżeństwo bez rozdzielności majątkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć w bilansie dane z pozycji "Fundusze pomoce" nieuwzględnione we wzorze bilansu na 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Na jakich zasadach należy oddelegować pracownika do pracy na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dodatkowe ubezpieczenie dla samochodu osobowego należy objąć limitem 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy najem maszyny, która ma status towaru handlowego, obliguje do wprowadzenia jej do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wspólnicy powinni odprowadzić PCC od wniesionych wkładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby w ramach prowadzonej działalności móc udzielać kredytów konsumenckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie są zasady rozliczania ubytków naturalnych wyrobów akcyzowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy odsetki dla ZUS mogą być wpłacone przez pracownika, który zawinił w niedotrzymania terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Rypińska Magdalena | Aktualne

Gdzie w bilansie należy wykazać saldo Wn konta 300 Rozliczenie zakupu towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie amortyzacji kompresora w inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać księgowań nowych wartości środków trwałych oraz jak należy postąpić z ich amortyzacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji lokalu handlowego zastosować do celów księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

W jaki sposób opodatkować usługi ślusarskie i montażowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy ubytki stanowią podstawę opodatkowania akcyzą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dystrybutory paliw wraz z instalacją są budowlą podlegająca opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki wzór świadectwa obowiązywał w 2000 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy podatniczka rozpoczynająca prowadzenie działalności może dokonać jednorazowej amortyzacji całego wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaka jest wysokość ryczałtu za nocleg kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy postąpić z należnością spółki od byłego udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy przychody pracownika wolne od podatków należy wykazywać w pisemnej informacji PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy dzień wolny od pracy występujący w sobotę, niedzielę bądź święto powoduje przerwanie okresu zasiłkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy okres urlopu wychowawczego wlicza się do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy z pracownikiem podlegającym ochronie można rozwiązać stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy do pracowniczego stażu pracy można zaliczyć okres odbywania zasadniczej służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można wezwać pracownika do pracy na dyżur dzienny po poprzedzającym go dyżurze nocnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne