Questions and answers

Czy za rok, w którym spółka powstała, powinna ona sporządzić sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy zasypanie zbiornika bezodpływowego ziemią można potraktować jako rozbiórkę obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., CIC Kancelaria | Nieaktualne

Czy zwrócony przez urząd skarbowy podatek od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jakie koszty powinny być uwzględnione przy wycenie spisu z natury przy działalności produkcyjnej oraz usługowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jakie ma obowiązki wobec urzędu skarbowego w Polsce podatnik prowadzący działalność w Polsce i w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są obowiązki stowarzyszenia oraz zwycięzcy konkursu zorganizowanego przez stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT wystąpią w przypadku dokonania darowizny samochodu osobowego na rzecz syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie wymogi powinny spełniać schody prowadzące na antresolę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Dorska Dorota | Aktualne

Jaki wymiar urlopu rehabilitacyjnego przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jak należy sporządzać deklaracje VAT-7 oraz zeznania CIT-8 i sprawozdanie finansowe w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować laptop przekazany nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak naliczyć kwotę potrącana z wynagrodzenie w przypadku zajęcia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż budynku po 6 latach od wycofania go z ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować wydzierżawienie przez spółkę z o.o. całego przedsiębiorstwa innej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak powinno rozliczyć darowiznę wydawnictwo, którego dochody są zwolnione z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć nakłady poniesione na odtworzenie piaszczystej plaży oraz zagospodarowanie terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ująć w bilansie podatek naliczony do odliczenia w następnym okresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jak zaewidencjonować ubezpieczenie za skradziony samochód będący w leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak zaksięgować faktury sprzedaży i zakupu związane z realizacją celu statutowego fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować zakup samochodu ciężarowego od polskiego kontrahenta w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Kiedy dokonać korekty VAT, jeśli w wyniku stwierdzenia oczywistej pomyłki zmieniła się klasyfikacja sprzedanego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Kiedy można zwolnić pracownika z przyczyn ekonomicznych dotyczących pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy ująć koszty dzierżawy gruntów, na których stoją maszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić pracownikowi dodatek za przepracowane 10 godzin w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować w Polsce przychód uzyskany z tytułu sprzedaży znaku towarowego firmie włoskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć fakturę od kontrahenta z Danii za zakup gadżetów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć część składki na ubezpieczenie samochodu osobowego zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować kompensatę, jeżeli faktury są wystawione w walucie euro, a VAT w złotówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jakich środków należy stworzyć odpis na należności dochodzone na drodze sądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Co należy wymienić w pkt 20 protokołu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy dodatek spisowy podlega składkom na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy firma windykacyjna ma prawo wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy istnieje możliwość podwyższenia stawki amortyzacyjnej do 6,5% w przypadku drogi wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy komornik może zająć należności, które są przedmiotem umowy faktoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Pluta Krzysztof | Aktualne

Czy konieczne jest ogłoszenie konkursu na stanowisko inspektora ds. bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy koszt wydawania gazetki firmowej stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kwota wpisowego, wpłacona przez członka spółdzielni, jest przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy leasing finansowy na środki trwałe będzie kosztem kwalifikowanym do ulgi w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy możemy zakwalifikować do kosztów uznania przychodu składkę na stowarzyszenie księgowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy może nastąpić powrót dziecka do rodziny naturalnej bez wydania postanowienia przez sąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy możliwa jest kompensata zaliczki w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury za organizację konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy potrącić podatek wypłacając dywidendę udziałowcowi, którym jest miasto stołeczne Warszawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nota obciążeniowa stanowi dla sp. z o.o. jako podatnika u.p.d.o.p koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy odszkodowanie można zakwalifikować jako przychód niepodatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach zakupów paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych sprzedaż działki rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę do 31 grudnia 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Czy przychody spółdzielni mieszkaniowej z działalności społeczno-wychowawczej podlegają opodatkowaniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki związane z poczęstunkiem pracowników z okazji zakończenia roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy ustawa o emeryturach pomostowych przewiduje wykonywanie pracy w warunkach szczególnych przez zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy wartość składki ubezpieczenia OC może w całości stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w trakcie roku obrotowego można wyceniać roboty w toku (budowlane) z zyskiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy zakupione przez rozpoczęciem działalności gospodarczej towary można ująć w remanencie początkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne