Questions and answers

Czy dopuszczalna jest kontrola szafek pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy dyrektor może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy na podst. art. 20 ust.1 KN?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy kasę fiskalną należy ująć w remanencie likwidacyjnym, jeśli nie była ona zaliczona do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy możemy zastosować współczynnik 2 amortyzując komputer metodą liniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możliwe jest odliczenie całkowite podatku naliczonego od wydatków refakturowanych na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nagana dyrektora szkoły udzielona uczniowi powinna zawierać zapis o możliwościach odwołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nagana udzielona uczniowi została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy napad z bronią na sklep jubilerski, należy zgłosić do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na usunięcie drzewa z gatunku orzech włoski potrzebne jest zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy organ właściwy wierzyciela po zwrocie tytułu wykonawczego ma obowiązek ponownie go skierować do egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu otrzymana refundacja z urzędu pracy, jeżeli przedsiębiorca rozlicza się kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu wynagrodzenie płatnika podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania dochód stowarzyszenia organizującego szkolenia i konferencje dla lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy radny rady gminy ma prawo uzyskać informacje na temat wysokości wynagrodzenia poszczególnych nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy refakturowanie mediów przez stowarzyszenie kupców podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy różnice kursowe powstaną, gdy środki są przekazywane z rachunku bankowego do kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy starosta podlega wyłączeniu w sprawie, w której wnioskodawcą jest zarząd powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy straty na opcjach walutowych stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy straty w postaci nakładów na obcy środek są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy szkolenia organizowane przez Urząd Dozoru Technicznego mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w 2011 r. można odliczyć cały VAT od nabytego w 2010 r. samochodu z kratką?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w rozstrzyganiu sporu zbiorowego w zespole negocjacyjnym musi uczestniczyć dyrektor zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy wyjście pracownika z firmy do miasta w celu spotkań z klientami wymaga wypisania delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy wynajem auta dla pary młodej jest dla organizatora kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zespół muzyczny działający w ramach spółki cywilnej może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaka będzie okres amortyzacji i co jest kosztem uzyskania przychodów w przypadku leasingu hal przenośnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką decyzję powinien wydać organ wobec wniosku inwestora o bezterminowe prawo użytkowania obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Jakie są zasady usuwania nieaktywnych kont analitycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić aby móc odliczyć podatek naliczony z tytułu nabycia paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Jak należy potraktować wypadek przy pracy zgłoszony przez pracownika po 45 dniach od zdarzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za wycenę szkody spowodowanej awarią sieci elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatek dochodowy naliczony w Niemczech, jeżeli spółka nie prowadzi już tam działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak w informacji o warunkach zatrudnienia prawidłowo wpisać normy czasu pracy lekarza stomatologa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak zakwalifikować wydatki związane ze zmianą nawierzchni wokół rozbudowywanego magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do naruszenia 11-godzinnego odpoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usługi najmu chipów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy w informacji podsumowującej ująć fakturę wystawioną w styczniu na dostawę towarów dokonaną w lutym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na czym polega i jakie skutki w VAT niesie za sobą tzw. "fakturowanie netto"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować grunt z prawem własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć wysokość stawki wynagrodzenia przestojowego należnego pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy oszacować usługi prawnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie wspólnika uzyskane z tytułu umorzenia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób zakład budżetowy powinien rozliczyć się z urzędem gminy z otrzymanej dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Co oznacza określenie "ujemne kapitały" w sprawozdaniu finansowym sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy faktura za pizzę w czasie spotkania z kontrahentem na terenie firmy jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy klub sportowy jest zwolniony z VAT z tytułu organizacji obozów szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy koszt zakupu prenumeraty stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy koszt zakupu proszku może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy należy wypłacić wynagrodzenie nauczycielowi nauczania indywidualnego w przypadku, kiedy dziecko choruje?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym równym 110kV podlegają zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy nieruchomość, wniesiona do prowadzonej działalności gospodarczej będzie stanowiła koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy obliczając zmianę stanu należności należy uwzględnić wszystkie należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne