Questions and answers

Kiedy pracodawca jest obowiązany zwrócić koszty dojazdu na pracownicze badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jakiej wysokości można odliczyć VAT od nabycia kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jakim czasie należy dokonać obniżenia podatku naliczonego w związku z korektą faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

W jakim przypadku należy sporządzić szczególną dokumentację podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować darowiznę gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować kosz usług obcych związanych z wytworzeniem towaru handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy obowiązujące przepisy zezwalają na jednoczesną obsługę przez jednego pracownika więcej niż jednej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy operator obrabiarki może opuścić stanowisko pracy, nie wyłączając maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak traktować wypadek słuchacza zaocznej szkoły niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Co jaki czas należy przeprowadzać przegląd tablic elektrycznych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy jeden z małżonków rolników może zarejestrować się dla celów VAT i odliczyć podatek od zakupu środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego od paliwa do samochodów przeznaczonych do oddania w dzierżawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można dokonać przeniesienia nauczyciela na jego prośbę ze szkoły do poradni pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można skierować na dodatkowe badania lekarskie pracownika, u którego podejrzewa się chorobę psychiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu delegacje zagraniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy należy dokonać odpisu wartości towarów w drodze w przypadku wypadku przewoźnika transportującego towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy odsetki można potraktować jako koszt uzyskania dla przychodu podatkowego w postaci umorzonego kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy od usług rozprowadzania wody podatnik może zastosować stawkę 7%?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy organizacje pożytku publicznego nieprowadzące działalności gospodarczej mają obowiązek składania sprawozdań do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik, który rozpoczął działalność w 2008 r., ma prawo do jednorazowej amortyzacji w roku 2011?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy polski podatnik może odliczyć VAT od nabytego w Niemczech samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pożyczka udzielona w 2002 r. spółce przez jej udziałowca podlegała opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy refakturę kosztów poniesionych z tytułu odprawy celnej spółka powinna wykazywać w deklaracji VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy spółka prawidłowo rozpoznaje dzień otrzymanej przedpłaty za moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu pokrycie wydatków z tytułu szkolenia dla pracowników kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zorganizowanie wyjazdu zagranicznego dla strategicznych klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wydatek na stroje kolarskie jest kosztem reprezentacji i reklamy czy darowizną rzeczową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wyniki badań gruntowo-wodnych powinny zostać ujęte w części informacyjnej programu funkcjonalno-użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zakupiona przez firmę dokumentacja techniczna i funkcjonalna, będzie podlegała amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zgodnie możliwe jest przesyłanie faktur w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zmiana przepisów może wpływać na zakres uzyskanych wcześniej uprawnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Smarż Joanna | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć tablicę informacyjno-reklamową na trwałe zamocowaną w gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Gdzie opodatkować polską spółkę z o.o. z siedzibą w Malezji, jeśli jej klientami są głównie Polacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaka jest stawka amortyzacji dla budynków niemieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak amortyzować formy stalowe współpracujące z liniami technologicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką datę dokonania operacji gospodarczej wprowadzić w przypadku księgowania faktury za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowana jest sprzedaż bukietów i wiązanek w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na obdarowanym w związku z otrzymaniem darowizny w wysokości 9500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien mieć projektant mający opracować projekt budowlany zjazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jak należy ująć w księgach czynsz zapłacony z góry za 10 lat zgodnie z MSR?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak opodatkować w VAT udzielenie premii pieniężnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt nabycia zapasowego elementu do linii technologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak udokumentować import usług finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie pracownika za czas szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak zaksięgować i zaprezentować w RZiS zapłacony podatek u źródła i fakturę sprzedaży z tytułu zapłaty podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy od umowy o dzieło z 50% kosztami uzyskania przychodu należy płacić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku ustanowienia służebności gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy imporcie usług ubezpieczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Różycki Karol | Aktualne

Na jakich zasadach należy rozliczyć czas pracy pracownika w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakich okresach należy dokonać korekty błędnie wykazanego w deklaracji VAT importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

W jaki sposób spółka w likwidacji powinna rozliczyć koszty ponoszone do dnia zakończenia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób starosta powinien nadać numer zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Gall Marek | Nieaktualne