Questions and answers

Czy na uczniów objętych nauczaniem domowym przysługuje subwencja?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy od decyzji o naliczeniu opłaty planistycznej należy pobrać opłatę skarbowa w wysokości 10 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy odmowę zwrotu grzywny należy wydać w formie postanowienia, na które służy odwołanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej może odmówić przyjęcia wniosku, twierdząc, że jest niekompletny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy organ architektoniczno-budowlany powinien badać wielkość działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy organ może wydać zezwolenie na usunięcie drzewa, które ma obwód pomnikowy ponad 400 cm?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy oznaczenie GTU 10 dotyczy dostawy mieszkania, które znajduje się w budynku wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy położna POZ może obecnie realizować spotkania do 5 osób w ramach świadczeń z zakresu edukacja przedporodowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca może określić miejsce pracy poprzez odwołanie się do lokalizacji biur/budynków pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownica może wykorzystać urlop wychowawczy w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy pracownicy, która powraca z urlopu wychowawczego należy się odprawa w przypadku otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik może jednorazowo wyrazić zgodę na comiesięczne potrącanie składki ubezpieczeniowej na ubezpieczenie grupowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy prowadzenie agroturystyki w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wymaga zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy przepisy ustawy o pomocy społecznej umożliwiają odliczenie od dochodu potrąceń alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy rozwiązanie umowy na zastępstwo w dniu jej zakończenia jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ścieki z komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogą być wprowadzane do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy wniesiony do spółki aport podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy wszystkie usługi szkoleniowe, bez względu na ich tematykę, podlegają oznaczeniu kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki związane z działalnością wolontariatu pracowniczego można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego przy przebudowie drogi w granicach pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy wynagrodzenia pracowników tzw. szpitali covidowych korzystają ze zwolnień spod egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zakup bonu towarowego o wartości wyższej niż cena zakupu powoduje powstanie przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy z dotacji można zakupić zamgławiacz do dezynfekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zgodnie z art. 8 ust. 12 u.p.s. doliczać uzyskany dochód z wypłaty renty rodzinnej za miesiące wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zwracanie detali wraz z resztkami materiału jest transgranicznym przemieszczaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Do której księgi uczniów należy wpisać osobę, która została przyjęta do liceum po gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Gdzie należy opodatkować wynagrodzenie pracownika, który został oddelegowany do Włoch i jest włoskim obywatelem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaka powinna być minimalna odległość miejsc postojowych od świetlicy wiejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak daleko od budynku magazynowego można ustawić kontener na odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie kroki DPS może podjąć w celu wyegzekwowania opłaty za pobyt zmarłego mieszkańca?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie skutki podatkowe w 2021 r. nastąpią po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie zmiany od 1.01.2021 r. dotyczą podatkowych grup kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki limit transakcyjny zastosować do działalności polegającej na sprzedaży stali wraz z jej obróbką?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy zaklasyfikować wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla członków zarządu związków zawodowych działających na terenie pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne