Pytania i odpowiedzi

Jak należy rozliczyć usługi budowlane i remontowe wykonywane w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy na koniec miesiąca należy koszty z konta 500 Usługi w toku przeksięgować na konto zespołu 6?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Zasiewska Katarzyna | Aktualne

Czy otrzymane dotacje podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób ustalić, że dwa podmioty gospodarcze są podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik prawidło rozlicza w ramach WDT sprzedaż towaru i usługę jego transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć wymianę lampy w urządzeniu RTG?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy projektantem obiektu powinna być zawsze osoba fizyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy jedynym dowodem ubezpieczenia zdrowotnego dla pracownika jest ZUS RMUA?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Z czego mogą wynikać rozbieżności w zaświadczeniu o niezaleganiu w opłacaniu składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaka kwotę może potrącić pracodawca z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy w przypadku szkoleń prowadzonych poza siedzibą firmy szkolenia te nie będą korzystały ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem będącym radnym gminy w trybie art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować w przypadku sprzedaży wysyłkowej książek przez antykwariat?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy można dokonać amortyzacji samochodów ciężarowych wniesionych do spółki cywilnej do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wypłacona zapomoga dla żony zmarłego pracownika korzysta ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż sadzonek dokonaną na rzecz kontrahenta z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kos Marcel | Nieaktualne

Czy radca prawny może wykonywać czynności tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Ile wynosi podatek od zbycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości, która była przedmiotem najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć pozostałą część składki ubezpieczenia OC?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy suma ze sprzedaży akcji pracownika, stanowi przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak otworzyć konto środki trwałe w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy zaksięgować umowę zlecenia zawartą z osobą niebędącą pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy koszty poniesione do dnia odbioru inwestycji przez nadzór budowlany podwyższają wartość środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak rozliczać w czasie składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy wniosek o usunięcie drzewa może być przesłany drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy były pracownik może ubiegać się o pomoc finansową z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę otrzymaną od kontrahenta z UE, dotyczącą usług podwykonawstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy po upływie terminu ważności zezwolenia na wycinkę drzew należy wygasić decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jakie kryteria socjalne może przyjąć pracodawca w celu różnicowania świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydobyty z komór filtracyjnych węgiel aktywny należy zaklasyfikować jako odpad pod kodem 19 09 04?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy wysyłanie informacji o uruchomieniu postępowania tylko do wykonawców z Listy Kwalifikowanych Dostawców jest poprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego rozliczyć nadpłaconą kwotę składek, którą pracodawca wypłacił pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy prawomocnym wyrokiem sądu należy przywrócić pracownika do pracy na warunkach umowy zawartej na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W którym momencie powstanie przychód ze sprzedaży towarów w ramach WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy możliwe jest umorzenie inwestycji długotermniwych do zera?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy postąpić ze stratą osiągniętą w roku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów zaliczki poniesione na wykonanie instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kto odpowiada za zniszczenia dokonane przez wychowanków w bursach szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy zakład pracy może dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jak przeprowadzić likwidację spółki z o.o., aby operacja ta była neutralna podatkowo dla jej udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownicy przysługuje odprawa pieniężna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy jednostka prowadząca pełną księgowość powinna wykazać zobowiązanie w roku otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy ustalając średni wymiar zatrudnienia nauczyciela należy brać pod uwagę dni kalendarzowe czy robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy ująć w CIT-8/O koszty reprezentacji i dotacje otrzymane przez samorządową instytucję kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W której pozycji bilansu należy wykazać kwotę sporną naliczonego podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy mieszkania wybudowane przez dewelopera i niesprzedane są podstawą do naliczania podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne