Pytania i odpowiedzi

Czy towary należy zdjąć z magazynu w grudniu, gdy wysłaliśmy je do kontrahenta czy należy czekać na fakturę korektę od niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy pożyczka udzielona spółce przez udziałowca jest przychodem dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak fizycznie przeprowadzić likwidacje wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy pracownik może nie zgłaszać zdarzenia jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy urlop bezpłatny należy zaliczyć do okresu uprawniającego do nabycia nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy stare Dzienniki Ustaw można traktować jak makulaturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób obcokrajowiec powinien rozliczyć dochody z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych osiągniętych w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy firma ma obowiązek fakturowania usług portowych na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić różnice kursowe przy transakcjach wpłaty pieniędzy na konto walutowe oraz przy sprzedaży walut?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy zapłatę za wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu należy kwalifikować jako wydatek inwestycyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować błędne dane kontrahenta zawarte w rejestrach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy po inwentaryzacji kontrolnej można obciążyć pracowników za niedobór zawiniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy osobie prowadzącej pozarolniczą działalność przysługuje świadczenie przedemerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy zatrudnienie cudzoziemca wymaga każdorazowej zgody szefa służby cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy w aneksie do umowy o pracę można zawrzeć powód zmiany warunków umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak rozliczyć czynsz otrzymany z góry za okres 8 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy jeśli będę wpłacał dowolną sumę na spłatę długu to firma windykacja może skierować sprawę do sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć się ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona spółce stanowi zmianę umowy spółki i podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy faktury i paragony dokumentujące zakup towarów i usług za granicą należy w księgować w kwotach netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Do kiedy pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak należy ująć w księgach warranty w momencie emisji oraz w momencie konwersji na akcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak należy wykazać w bilansie koszty usług obcych dla kilku niezakończonych budów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy faktury i noty uznaniowe dokumentujące przyznane premie pieniężne powinny zmniejszać sprzedaż czy być ujmowane jako koszt?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zakupiona druga kabina może być odrębnym środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy syn jako jedyny spadkobierca powinien otrzymać odprawę pieniężną, która przysługiwałaby zmarłemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak wygląda sposób opodatkowania podatkiem dochodowym w spółce jawnej i spółce komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć fakturę sprzedaży, kiedy usługi były świadczone w poprzednich miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Zasiewska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób należy poinformować wnioskodawcę o braku obowiązku rejestracji kiśćca ognistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować udokumentowany paragonem zakup towaru od kontrahenta z kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy wyposażenie osoby fizycznej przekształcającej się w sp. z o.o. ujmuje się w bilansie otwarcia spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Zasiewska Katarzyna | Nieaktualne

Czy można dwukrotnie wystąpić o wydanie decyzji wz w takim samym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak zaksięgować wydanie wyrobu gotowego w koszty bieżącej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej wartości niematerialne i prawne zakupione z inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy dokument wystawiony przez bank w formie elektronicznej, bez podpisu może stanowić dowód księgowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy i w jaki sposób należy skorygować różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wydatki na ubezpieczenie samochodu, który pochodził z kradzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób należy potraktować zlikwidowanie odpisów aktualizujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy za okresy pobytu w szpitalu wypłacić pracownikowi 80% czy 70% podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego wygasa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy pracownik powinien otrzymać polecenie wyjazdu służbowego od przełożonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Ile wynosi dodatek szkoleniowy opiekuna praktyk zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak zaksięgować naliczone, ale niewypłacone wynagrodzenie zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć niezamortyzowaną inwestycję w obcym środku trwałym po wykupieniu przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne