Pytania i odpowiedzi

Jak przeksięgować wynik finansowy jednostki samorządowej zwiększający fundusz instytucji.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2012 r., Adamek-Hyska Dorota | Aktualne

Czy można wydać zezwolenie na wycięcie drzew, jeżeli wniosek złożył pełnomocnik właściciela działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zarządca nieruchomości może odciąć dostawę wody do lokalu ze względu na zaległości w opłatach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Z jaką stawką umarzać wodociągi i sieć kanalizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatek od wartości dodanej, które zwrotu odmówiło obce państwo stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy mogę potrącać z wynagrodzenia pracownika na rzecz trzeciego komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość zniszczonej w pożarze inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy stwierdzony niedobór środków pieniężnych można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup kart telefonicznych do firmowego telefonu komórkowego może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy urząd może udostępnić informacje dla kogo i na jakie zamierzenie zostało wydane pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Jakie przesłanki stanowią podstawę sprostowania świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy jednodniowy urlop przerywa prawo do półrocznego zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy po przejściu na emeryturę pracownicy będzie przysługiwało prawo do świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jaką stawką opodatkować import usługi szkolenia nauczycieli języka francuskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Czy lekarzowi prowadzącemu zajęcia z młodzieżą w szkole przysługuje zwrot kosztów na dokształcanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Do jakiego kodu odpadu należy zaklasyfikować odpady skór do tapicerowania mebli?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu wartość zwrócona pracownikowi za dokształcanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć koszty działów związanych z działalnością handlową, a nie produkcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kiedy podatnik powinien dokonać korekty VAT w związku ze zmianami dokonanymi w samochodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy amortyzować inwestycję polegającą na ulepszeniu budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik, dokonując sprzedaży samochodów będących w ewidencji wyposażenia, staje się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy prowadzić postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego, dla którego nie ma organ właściwego na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy nagroda wypłacana pracownikowi za zatrzymanie kart płatniczych podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, zakład może zostać ukarany za usunięcie drzewa bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy do sprzedaży podatnik może zastosować stawkę 0% i czy musi zarejestrować się jako podatnik VAT w kraju Unii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Do jakiego źródła przychodu należy zakwalifikować wynagrodzenie związane z odsprzedażą dokumentacji projektowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy sprzedaż trzech nieruchomości może zostać uznana za działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć w bilansie niewypłaconą kwotę z tytułu przyjęcia emisji weksla?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów z najmu składkę ubezpieczeniową opłacaną za lokal?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy opodatkować prowizję od sprzedaży uzyskaną razem z należnością z umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy można unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a p.z.p. po wyborze najkorzystniejszej oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jakie działania podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego, który przebywa poza granicami Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo rozpoznał obowiązek podatkowy przy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownicy szkoły mogą dokonać darowizny ze środków funduszu socjalnego na rzecz nie związaną ze szkołą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak w rozumieniu funduszu socjalnego należy interpretować pojęcie "wspólne gospodarstwo domowe"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nagroda wypłacana pracownikowi za zatrzymanie kart płatniczych podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy powstałe w wyniku korekty pozostałe koszty operacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny należy traktować jako dochód rodziny przy zasiłku stałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy możliwe jest wystawienia faktury przez serwis za usługę wykonania naprawy na własnym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy pracodawca w regulaminie pracy może określać zasady przeprowadzania kontroli zwolnień lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne dla pracownika należy uwzględnić czynnik "praca przy komputerze"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy firma może zawrzeć umowę o dzieło z księgową z innej firmy na sporządzenie listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy doliczanie premii uznaniowej do wynagrodzenia za urlop stanowi naruszenie prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Szalak Michał | Aktualne

W jakiej kolumnie PKPiR należy ująć koszty opłat i prowizji bankowych za wyciągi z konta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy prezesa spółki w wolną sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić urlopu szkoleniowego dla pracownika, który podjął studia podyplomowe z własnej inicjatywy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy wyjazd dzieci z rodzicami na kwatery prywatne dofinansowany z ZFŚS jest zwolniony z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak poprawnie wyliczyć godziny nadliczbowe dla pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy tzw. kontrolki są dokumentem, który należy przechowywać i archiwizować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć delegację kierowcy, z którym zawarto umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić dodatek za drugą zmianę w wysokości 20% obliczanej od minimalnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne