Pytania i odpowiedzi

Czy wicedyrektorowi szkoły można przydzielić godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można ograniczyć etat więcej niż jednemu nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim kraju opodatkowani będą obywatele Ukrainy, zatrudnieni w Polsce przez polskiego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy osoba niebędąca pracownikiem zamawiającego może być członkiem komisji przetargowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy z nauczycielem religii można zawrzeć umowę o pracę do końca roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy punkt skupu złomu może przyjmować puszki aluminiowe pod kodem 17 04 02?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy komornik może zająć wynagrodzenie żony za niespłacony kredyt męża zaciągnięty pod koniec 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy można amortyzować nabytą licencję na wydanie książki przed jej wydaniem przez nabywcę licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Kto rozwiązuje umowę o pracę z pracownikami w sytuacji przekształcania dwóch szkół wiejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy ważna jest umowa, której stroną było gospodarstwo pomocnicze, które zostało zlikwidowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

W jakiej wartości SP ZOZ powinna przyjąć środki trwałe po podobnej likwidowanej jednostce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy kwota wynikająca z zawartej ugody jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy pracownicy urzędu gminy (burmistrz, skarbnik gminy) mogą podpisywać przelewy placówek oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy sprzedaż działek rolnych pod zabudowę mieszkalną należy rozliczyć w deklaracji PIT-39

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy należy wykazać czas pełnienia dodatkowej funkcji głównego księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakie konta powinny znaleźć się w ewidencji księgowej jednostek oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy dopłaty z PFRON i z urzędu miasta są przychodem opodatkowanym dla spółki czy są zwolnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy instytucja kultury może zaciągnąć kredyt na zapłatę pozostałych zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Walentynowicz Przemysław | Aktualne

Czy zakup odzieży roboczej z logo firmy a także kawy, herbaty, cukru itp., daje prawo do odliczenia VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można rozpisać konkurs na wolne stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak zaksięgować zakupione bony towarowe ze środków obrotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem transakcja przy sporządzaniu dokumentacji między podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do nowo powstałej spółki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaka jest stawka VAT w przypadku sprzedaży gotowych domów betonowych na rzecz osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

W jakich przypadkach należy stosować stawkę amortyzacji dla budynków mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik powinien rozpoznać import usług i wystawić fakturę wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich można upoważnić osobę z poza zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy podatek dochodowy można księgować na koncie rozliczeń międzyokresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Czy możliwe jest dofinansowanie z ZFŚS zakupu aparatu słuchowego w wysokości 8000 zł dla osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy cudzoziemiec (Holender) zatrudniony w Polsce na podstawie umowy o pracę powinien płacić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy opodatkować przychody ze zbycia całości praw autorskich na rzecz spółki czeskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak traktować na gruncie VAT zakup w kraju UE programu komputerowego wraz z licencją do dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Kos Marcel | Nieaktualne

Jakie urządzenia powinny mieć założone tzw. "paszporty techniczne"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Co zrobić jeśli związki zawodowe nie zorganizują wyborów na społecznego inspektora pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownik biurowy, może zostać skierowany do prac związanych z użyciem narzędzi elektrycznych, typu szlifierka?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Według jakich cen należy ująć w spisie z natury półprodukty i produkty gotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi czyszczenia studni?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dochodzi do eksportu bezpośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy przekazanie szlifierki do Czech do remontu powinno odbyć się na podstawie faktury proforma?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w opisanym przypadku konieczne jest wygaszenie koncesji na wydobywanie kopaliny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Król Lidia | Nieaktualne

Czy limit 50.000 zł w zakresie WNT oznacza, że nabycie towarów do kwoty granicznej nie jest opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy nabywca przedsiębiorstwa może odliczyć VAT z faktury uzyskanych przed poprzednika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować przekazanie nagród na cele osobiste, a jak na cele firmowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy wydatki związane z upadłością stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy usługa oszacowania szkody samochodowej wykonana na naszą rzecz przez firmę niemiecką stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wyliczyć czy należność została uregulowana w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jakiej pozycji bilansu wykazać otrzymany zadatek na poczet sprzedaży budynku zwolnionego z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak należy ująć w księgach dotację do zakupu środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować w firmie osoby fizycznej wyprowadzenie nieruchomości z ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

W jaki sposób powinno się ewidencjonować jałówki oraz byki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy wykonawca może odmówić przejęcia placu budowy podając za przyczynę brak inspektora nadzoru inwestorskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2012 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy na obszarze oznaczonym w mpzp symbolem ZP można zlokalizować wiatę parkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2012 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może złożyć skargę na pracownika do Państwowej Inspekcji Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy prowadzenie hodowli zwierząt futerkowych w części piwnic budynku mieszkalnego wymaga zmiany sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2012 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Czy klient ma prawo do zasiłku stałego, pomimo braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2012 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne