Pytania i odpowiedzi

Czy ogródki działkowe wchodzą w skład terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i podlegają ochronie przed hałasem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa na koncie 330 Towary?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować złożenie pozwu o naprawienie szkody?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy nieodpłatne otrzymanie towaru od unijnego kontrahenta stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy opłata adiacencka ustalona w decyzji może być rozłożona na raty inne niż roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Które koszty zorganizowanego przez firmę spotkania z kluczowymi klientami można uznać za koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła nabycie od komplementariusza w zamian za zwolnienie z długu nieruchomości komercyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować transakcję polegającą na spłacie części opłat leasingowych dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można przeprowadzać szkolenia okresowe BHP, jeżeli prowadzona jest firma budowlana, rozliczana w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie zeznanie roczne złożyć w przypadku przychodu osiąganego z nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy w karcie ewidencji odpadów wytwórca odpadów musi wypełniać numer karty przekazania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

W jakiej formie spółdzielnia może ustanowić odrębną własność bądź przekazać obiekt bibliotece publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi udzielenie wspólnikowi sp. z o.o. pożyczki na prywatną inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka procedura obowiązuje w przypadku wycofania oferty przez Wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Puchacz Krzysztof | Nieaktualne

Czy w aktach osobowych pracownika powinna być przechowywana dokumentacja z przebiegu postępowania mobbingowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jak naliczyć wynagrodzenie temu pracownikowi, kiedy pracodawca nie ma jego zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Ile wynosi limit czasu pracy techników elektroradiologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak potraktować nieobecność pracownika w związku z niezdolnością do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaką decyzję powinien wydać organ podatkowy w związku z powstałą nadpłatą - określającą czy stwierdzającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można stosować współczynnik zwiększający wielkość normy zużycia wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy dochód ze wspólnej własności należy wykazać w deklaracji PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy spółka polska powinna rozpoznać WNT w Polsce, czy w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownik może zrzec się nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Geremesz-Napierała Katarzyna | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć organ właściwy wierzyciela wobec dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy pracodawca może cofnąć decyzję o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu częściowej refundacji wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy możliwe jest wprowadzenie innowacji pedagogicznej, której realizacja wymagałaby dodatkowych dwóch godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy od Ukraińców zatrudnionych w Polsce należy naliczać w Polsce składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie wymagania bhp i budowlane musi spełniać laboratorium chemiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy czas szkolenia pracownika z posługiwania się językiem migowym podlega wliczeniu do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Od kiedy przysługuje świadczenie za sprawowanie opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pracownikowi należy udzielić urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci babci?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy rektor uczelni może udzielić pracownikom dodatkowy dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie dokumenty powinien złożyć rolnik, który chciałby zostać podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za wykonanie nadruku nazwy firmy na ubraniach roboczych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie przychody powinny być uwzględnione w pozycji 80 w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od lokalu przeznaczonego na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy pozostawione opony klientów powinny być zaewidencjonowane w księgach spółki jako towar obcy w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kto powinien zatwierdzić przejście ze stosowanych zasad wg ustawy o rachunkowości na MSR/MSSF?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

W jakim terminie podatnik powinien odliczyć VAT naliczony wynikający z faktury za telefon?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu wniesienie do spółki aportu w postaci strony internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób ustala się podstawę wymiaru zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować przychody z tytułu wynagrodzenia członka zarządu, który jest Czechem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy chłodnia stanowiąca element samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Od kiedy zamawiającego wiąże wyrok KIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy decyzja zmieniająca decyzję na usunięcie drzew podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakiej sytuacji należy stosować art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy oczyszczalnia ścieków jest wytwórcą odpadów o kodzie 19 08 99?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy istnieją jakieś przepisy regulujące sposób dokumentowania zastępstw w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy wyliczyć staż do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne