Pytania i odpowiedzi

Czy jest możliwe użytkowanie budynków bez odbioru technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zmianę udziałowca w spółce z o.o. należy zgłosić do urzędu skarbowego na druku NIP-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie będą skutki podatkowe przekazania darowizny środków pieniężnych przez komandytariusza spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Według którego stanu prawnego należy rozliczyć zbycie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jaką stawkę należy przyjąć, obliczając ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, w przypadku zmiany wymiaru etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy gmina powinna odprowadzić VAT od renty planistycznej wpłaconej w zamian za udziały w drodze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zoptymalizować wynagrodzenie prezesa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty są niezbędne, aby można było stosować stawkę VAT 0% przy wywozie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaksięgować duplikat faktury, który dotyczy kosztów poprzedniego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2013 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

W jakiej wysokości nalezy wykazać w deklarcji PIT-37 koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy rozliczając urlop wypoczynkowy pracownika w razie rozwiązania stosunku pracy należy stosować zasadę proporcjonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie dokumenty należy złożyć aby wyrejestrować działalność spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie skutki wystąpią w przypadku przerobienia środka trwałego w wyniku czego zmieni on przeznaczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy pracodawca może przejąć pracownika innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zamianę uprawnień do emisji CO2 z podmiotem UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy opodatkować transakcję sprzedaży wytworzonych przez podwykonawców urządzeń i montażu w krajach UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować zwrot premii przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Według jakiego kursu dokonać naliczenia odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy zawarte umowy są instrumentami finansowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak utworzyć rezerwy na różnice przejściowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Od jakiej wartości i w jaki sposób amortyzować zbiornik ujawniony podczas inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami normatywnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jakie są zasady rozliczania wpłaty na należność główną i odsetki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy należy odprowadzić podatek należny z tytułu refaktury za energię i wodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek tworzenia scenariuszy narażenia dla stosowanych substancji i mieszanin?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez jej udziałowca stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy za kradzież można udzielić pracownikowi nagany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Szymański Kamil | Aktualne

W jaki sposób powinni rozliczyć się małżonkowie, którzy wyjechali na kilka lat do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie należy skorygować przychody w przypadku zwrotu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaokrąglać kwoty dla celów ustalenia wysokości podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy urlop wychowawczy wlicza się w przerwę w wykonywaniu zawodu pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy przeniesienie nauczycieli i pracowników obsługi do innej placówki wymaga zmiany umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w stosunku do wywożonych materiałów, niezbędnych do wykonania usługi, mają zastosowanie przepisy o eksporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy świadczenie usług pośrednictwa finansowego jest zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do którego roku życia młodzież szkół specjalnych może korzystać z biletów ulgowych komunikacji miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczycielowi objętemu ochroną związkową dyrektor szkoły powinien zapewnić zatrudnienie w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy jednostka organizacyjna gminy powinna posiadać regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaką klasyfikację budżetową należy zastosować przy księgowaniu przychodów na koncie 760?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy bilety bądź karnety na zajęcia sportowe mogą zostać sfinansowane ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy karty płatnicze można uznać za świadczenie rzeczowe i opodatkować tylko od kwoty powyżej 380 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak w bieżącym roku spółka powinna zaksięgować ugodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy można zamknąć i rozliczyć jakiś etap prac badawczo-rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku świadczenia usług teletechnicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki jest dozwolony poziom alkoholu w wydychanym powietrzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, budynki mieszkalne podlegają ochronie akustycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jaki sens formalno-prawny ma wykonywanie okresowego monitoringu hałasu metodą obliczeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Na jaki okres można zatrudnić nauczyciela, który w innej szkole przebywa w stanie nieczynnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne