Pytania i odpowiedzi

Jakie są zasady rozliczania wpłaty na należność główną i odsetki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy należy odprowadzić podatek należny z tytułu refaktury za energię i wodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek tworzenia scenariuszy narażenia dla stosowanych substancji i mieszanin?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez jej udziałowca stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy za kradzież można udzielić pracownikowi nagany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Szymański Kamil | Aktualne

W jaki sposób powinni rozliczyć się małżonkowie, którzy wyjechali na kilka lat do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie należy skorygować przychody w przypadku zwrotu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaokrąglać kwoty dla celów ustalenia wysokości podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy urlop wychowawczy wlicza się w przerwę w wykonywaniu zawodu pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy przeniesienie nauczycieli i pracowników obsługi do innej placówki wymaga zmiany umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w stosunku do wywożonych materiałów, niezbędnych do wykonania usługi, mają zastosowanie przepisy o eksporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy świadczenie usług pośrednictwa finansowego jest zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do którego roku życia młodzież szkół specjalnych może korzystać z biletów ulgowych komunikacji miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczycielowi objętemu ochroną związkową dyrektor szkoły powinien zapewnić zatrudnienie w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy jednostka organizacyjna gminy powinna posiadać regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaką klasyfikację budżetową należy zastosować przy księgowaniu przychodów na koncie 760?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy bilety bądź karnety na zajęcia sportowe mogą zostać sfinansowane ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy karty płatnicze można uznać za świadczenie rzeczowe i opodatkować tylko od kwoty powyżej 380 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak w bieżącym roku spółka powinna zaksięgować ugodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy można zamknąć i rozliczyć jakiś etap prac badawczo-rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku świadczenia usług teletechnicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki jest dozwolony poziom alkoholu w wydychanym powietrzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, budynki mieszkalne podlegają ochronie akustycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jaki sens formalno-prawny ma wykonywanie okresowego monitoringu hałasu metodą obliczeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Na jaki okres można zatrudnić nauczyciela, który w innej szkole przebywa w stanie nieczynnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu na cały dzień z pominięciem przepracowanych 30 minut?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy umowa zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakiej dacie ująć w KPiR przychody z tytułu usług ciągłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy na etapie zakończenia robót budowlanych istnieje możliwość zmiany lidera konsorcjum i zawarcia z nim aneksu do umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do siedmioletniego budynku usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy miasta zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakim terminie należy odliczyć podatek z faktury za wywóz nieczystości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kiedy firma ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury za czynsz związany z najmem lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy należy uwzględnić w rejestrze zakupów oraz w deklaracji VAT-7 korektę faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy prawo dopuszcza podjęcie pracy na umowę zlecenie przy założeniu, że nie będzie zachowany odpoczynek 11-godzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy należy rozpoznać przychód z tytułu otrzymania bonu w związku z dokonaniem zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie państwa są stronami Konwencji Bazylejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Po jakim kursie rozliczać kompensatę należności wyrażonych w walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy członkowi zarządu należny wypłacić odprawę pieniężną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy zakup urządzeń oddawanych w dzierżawę można zaliczyć bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ujmować koszty dotyczące zarówno działalności handlowej, jak i usługowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne