Pytania i odpowiedzi

Czy nauczycielom pracującym w CKU należy się 100% dodatek za prowadzenie zajęć dydaktycznych w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki jest status Karty Lipskiej i jakie odgrywa znaczenie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

W jaki sposób rozliczać osoby, które zajmują się pozyskiwaniem klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć zakup książek przez muzeum, bezpośrednio od autora?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co należy zrobić w przypadku, gdy adresat nie odebrał postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć prasę do zgniatania papieru i folii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczać otrzymane w ramach pomocy de minimis wsparcie przeznaczone na szkolenie naszego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować pomoc de minimis w postaci sfinansowania szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy wykonawca słuszni żąda od gminy powiększenia wypłaconego odszkodowania o wartość VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać wydatki ponoszone w walutach obcych podczas trwania wyjazdu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak ustalać dni pobytu za granicą dla celów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć nabycie usługi telekomunikacyjnej od firmy z Luxemburga?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy spółka postąpiła prawidłowo, wystawiając fakturę VAT za świadczenie usługi factoringowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można dokonać kompensaty wzajemnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej szpitala kompensatę wzajemnych świadczeń między szpitalami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy w związku ze sprzedażą części samochodowych podatnik musi zainstalować kasę rejestrującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT w związku z wynajmem nieruchomości na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy kierowca autobusu szkolnego wykonuje pracę w szczególnym charakterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy po stanie nieczynnym nauczycielowi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy organ ma prawo żądać uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji wz o zwiększony zakres załączonej mapy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy przy sprzedaży nieruchomości podatnik będzie musiał naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy ulegają przedawnieniu roszczenia o zapłatę zaległych składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W którym państwie opodatkowaniu będzie podlegało wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej odpracowania czynszów w formie świadczenia rzeczowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy muszę ująć w księgach rachunkowych zakup i korektę zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jaką kwotę należy wykazać w bilansie jako zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak prezentować w księgach i bilansie otwarcie i realizację akredytywy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż wszystkich udziałów nowym udziałowcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jakiej wartości zaksięgować w nowo utworzonej spółce środki trwałe na koncie 010?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak przeprowadzić postępowanie na zakup systemów informatycznych i różnych oprogramowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można w Polsce stosować gaśnice sprowadzone z innego kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie warunki muszą zostać spełnione aby można było prowadzić prace w nocy na terenie budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Kto powinien dokonać kontroli instalacji emitującej gazy i pyły do atmosfery?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaklasyfikować kosiarkę rotacyjną do trawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nauczyciel mianowany zatrudniony w gimnazjum na 16/18 etatu może uzupełnić go w zespole szkolno-przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować sprzedaż maszyny kontrahentowi niemieckiemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozksięgować pobranie własnego towaru na cele zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo wykazał w deklaracji VAT-7 usługę transportową wykonaną na rzecz kontrahenta z Unii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy chcąc wybudować wiatę na użytku LsV, inwestor powinien uzyskać wyłączenie gruntów z produkcji leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Ile wynosi odległość napowietrznych linii kablowych średniego i dużego napięcia od powierzchni budynków i dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje zapomoga zdrowotna z tytułu poniesionych kosztów na leczenie bezpłodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Z jaką stawką podatnik powinien wystawić fakturę za obsługę celną ambasadzie norweskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy wykazać transakcję w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy imporcie usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy zmiana formy prawnej prowadzonej działalności wymaga założenia nowej PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przychód ze sprzedaży można rozliczyć proporcjonalnie do wartości zakupu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak przeliczyć kwotę zapłaconą przez kontrahenta na rachunek walutowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak powinnam zaksięgować zakup i sprzedaż udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne