Pytania i odpowiedzi

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych dla celów przeprowadzenia badań naukowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki ująć w ewidencji księgowej zakup wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy w przypadku sprzedaży produktów firmie polskiej, podatnik brytyjski ma prawo zastosować 0% stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jakim terminie pracodawca może ukarać pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy pracodawca może wymusić na pracowniku korzystanie z urlopu na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy podatnik wykazać korektę zwiększającą wartość czynszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien wystawić paragon?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy można proporcjonalnie obniżyć wymiaru urlopu wychowawczego w roku, w którym pracownica rozpoczyna urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można zaliczyć 4 lata szkoły do stażu urlopowego tylko na podstawie świadectwa dojrzałości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać różnice kursowe od dnia 1 stycznia 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę za badania techniczne produktów przeprowadzone w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo traktuje sprzedaż jako WDT i wystawia fakturę ze stawką 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przyjęcie dla celów wykazania sprzedaży w rejestrze VAT kursu z dnia poprzedniego jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak postąpić z ofertą, w której wykonawca wpisał przy jednej z pozycji wyraz "bezpłatnie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Do kiedy można za 7-dniowym uprzedzeniem rozwiązać umowę o pracę na mocy art. 23(1) k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Kamińska Agata | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji, gdy nauczyciel mianowany nie zgadza się na ograniczenie wymiaru zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca powinien wysłuchać pracownika przed wymierzeniem mu kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Geremesz-Napierała Katarzyna | Aktualne

Czy do wniosku o udzielenie koncesji należy załączyć decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Król Lidia | Nieaktualne

Czy można udzielić koncesję na wydobywanie złoża o tej samej nazwie co złoże wcześniej wygaszone?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Król Lidia | Aktualne

Czy po wejściu w życie nowej ustawy emerytalnej zachowane zostanie świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy podatnik zobowiązany będzie do korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy dodatek z tytułu niepełnosprawności podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy nagrodę roczną należy uwzględnić przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jakie zaświadczenia pracodawca może uwzględnić przy obliczaniu wymiaru urlopu dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktur zakupowych otrzymywanych z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy możliwe jest uznanie, że WNT nastąpiłoby przed upływem 24 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić dochód oraz skład rodziny w przypadku ubiegania się o zasiłek celowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy wypłata z ZFŚS może być uzależniona od wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy określić miejsce świadczenia w przypadku organizacji targów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób obciążyć stronę umowy użyczenia pomieszczenia kosztami eksploatacyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jaka odprawa będzie przysługiwała nauczycielowi, który przejdzie na wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje koszty podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zakup skoroszytów z oczkiem może stanowić wydatek z FP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zmniejszenie wartości gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy kierowcy zatrudnionego w jednostce samorządowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy podlegają podatkowi dochodowemu usługi rolnicze na rzecz innego gospodarstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy rozliczyć nabycie licencji do publicznego odtwarzania muzyki od podmiotu z Luxemburga?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie obowiązki spoczywają na polskim pracodawcy zatrudniającego pracownika niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy fakturowane koszty opakowań, w których przesłano zakupione materiały wliczać do ceny zakupu (nabycia)?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy pożyczkę w walucie obcej musimy przeliczyć na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kiedy należy dokonać odpisu aktualizującego wartość zapasów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jakiej wysokości opłatę należy uiścić za wpis do Rejestru usług płatniczych prowadzony przez KNF?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Bieńdak Grzegorz | Nieaktualne

Kto jest organem właściwym do wydania zezwolenia na wykonanie trzebieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy dokonywaniu nakładów na sprzedane działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować trwającą ponad 24 miesiące dzierżawę urządzenia od kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wypłacanie pracownikowi obsługi wynagrodzenia "do ręki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy w klasie integracyjnej może być więcej niż 5 osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Serafin Teresa | Aktualne

Czy wykonanie druku ulotek na zlecenie czeskiego kontrahenta powinno być opodatkowane 23% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy przyjąć odpady gilz papierowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne