Pytania i odpowiedzi

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku wykonania usługi transportowej na cudzym sprzęcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja odsetek od pożyczki udzielonej jednostce powiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy odliczeniu podlega VAT z faktur dokumentujących premie pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu zaklasyfikować zakup obsługi administracyjno-technicznej domeny internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak należy ująć fakturę VAT od niemieckiego kontrahenta z adnotacją "podatek rozlicza nabywca" za dostawę z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać przychody ze sprzedaży dokonywanej na warunkach DAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakim sankcjom podlega zachowanie polegające na "wydzierżawieniu", czy też udostępnieniu rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy prawidłowo oszacować wartość zamówienia na artykuły promocyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób można rozwiązać rezerwę na zarządzanie kryzysowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jaka grupę KŚT stosować dla beczki umieszczonej pod ziemia wykorzystywanej do przechowywania paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka akcyjna może sprzedać innej spółce prawa handlowego nadwyżkę posiadanej waluty obcej, np. euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Po jakim kursie należy rozliczyć faktury importowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak zaksięgować w spółdzielni pracy opłatę za wpisowe wniesioną wraz z udziałem członkowskim w spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jakie pisma powinny być wystosowane do wicedyrektorów o przekazanie stanowisk pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć w CIT ufundowanie przez obcy podmiot nagrody na organizowany przez nas konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa może naliczyć odsetki od nieterminowych wpłat należności od kontrahentów za pół roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej środek trwały w całości umorzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej muzeum nabywane nieodpłatnie od osób fizycznych zabytki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zwrot nadpłaty do ubezpieczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę na podstawie art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć obciążenie pracownika częścią kosztów szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość potrącenia z diet wysokości szkody wyrządzonej pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jaki sposób należy obciążyć kontrahenta za szkody powstałe w trakcie transportu naszego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakich przypadkach zagraniczny kontrahent może posługiwać się polskim NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownik może korzystać z urlopu wypoczynkowego w trakcie zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czym powinna się charakteryzować ewidencja umów outsourcingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Żygadło Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy podatnik VAT, który nabył od osoby fizycznej laptopa za 1500 zł jest obowiązany do zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup prezentacji on-line od firmy ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób powinien rozliczać się podatnik, który otrzymuje dotacje w modelu zaliczkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zakup samochodu ciężarowego Opel Corsa i paliwa to niego uprawnia do odliczenia 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy sprzedaż książek w związku z prowadzonym szkoleniem powinna być opodatkowana stawką 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy od wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy zakupu lokalu podatnik może odliczać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT obniżenie ceny towaru dla kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy wynajem jest traktowany jako pierwsze zasiedlenie i będziemy mogli zastosować stawkę 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż poprodukcyjnych odpadów stalowych i aluminiowych mieści się w wykazie towarów w załączniku 11 do u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób na gruncie VAT potraktować bonus roczny otrzymany od dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w przypadku kiedy nie doszło do zwolnień grupowych nauczyciel może się domagać wypłaty odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy spółka z o.o. jest jednostką dominującą dla 13 spółek prawa handlowego, które zawiązała?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy podmiot składający wniosek o zwrot akcyzy może powołać się na grunty dzierżawione na podstawie umowy ustnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne