Pytania i odpowiedzi

Czy przełożony ma prawo do posiadania klucza od prywatnej szafki pracownika mieszczącej się w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy okres przebywania na świadczeniach rehabilitacyjnych zalicza się do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy otrzymane przez pracownika od pracodawcy nieodpłatne świadczenia należy oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Osoba fizyczna w lipcu 2012 r. zakupiła aktem notarialnym od spółdzielni

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca może uzależnić przyznanie świadczeń z ZFŚS od złożenia uprzednio wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej datację celową udzieloną na zakup dzieł sztuki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy w przypadku zmiany organu prowadzącego należy przeprowadzić ponownie badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może zastosować karę pieniężną wobec pracownika nieprzestrzegającego przepisów bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo zachować odpoczynek tygodniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kto powinien finansować remonty SP ZOZ-ów, jeśli podmiotami tworzącymi dla tych placówek są miasta lub gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jak w pełnych księgach zaksięgować używanie samochodu osobowego niewprowadzonego do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Gdzie należy ująć w rachunku zysków i strat zwrot VAT z tytułu zakupu kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy opinia koordynatora pieczy zastępczej jest wiążąca dla starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy przyczepa gastronomiczna jest budowlą i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować w zakresie VAT sprzedaż budynków i gruntów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć wielkość emisji niezorganizowanej z procesu drukowania offsetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak potrącić podatek od wycieczki zorganizowanej przez inną firmę i dofinansowanej z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić pracownikowi wyrównanie nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy można zastosować zerową stawkę VAT przy sprzedaży nowego samochodu osobowego do Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak spółka z branży budowlano-montażowej powinna ustalać wynik finansowy oraz wyceniać aktywa i pasywa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy zgodnie z MSR 16 do wartości początkowej środka trwałego należy przyjąć wartość różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

W jakich sytuacjach podatnik może starać się o zwrot VAT w przyspieszonym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo zawrzeć umowę w przypadku udzielania zamówienia na podstawie art. 16 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak należy wycenić wartość nieruchomości na moment wpisu do ewidencji środków trwałych i po jakiej stawce amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak zaksięgować opłaty bankowe niepobrane z konta z powodu wyczerpania limitu kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

W której kolumnie PKPiR należy ujmować zakup materiałów biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy można ujmować w koszty potwierdzenie dokonania opłaty od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dochód w postaci emerytury rolniczej należy uznać jako dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt modernizacji budynku teatru, na który składa się zakup urządzeń i usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy serwis kamery należy opodatkować jako import usług, a wykazane zużyte części jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Według jakich zasad należy rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy umowa o pracę ulega rozwiązaniu: z datą drugiego awizo czy też doliczamy dodatkowo 7 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż towaru na przejściu granicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy rozliczać różnice kursowe od zapłaty zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować zakupioną licencję do GPS, którego jeszcze nie posiadamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jaką dokumentacją powinny być "stwierdzone i udokumentowane" zakończone prace rozwojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jakie są zasady księgowania opłaty prolongacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów regały magazynowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób i w którym momencie dokonać korekt wpisów w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy bank może przetwarzać dla celów marketingowych dane osobowe swoich byłych klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy należy utworzyć służbę bhp w oddziale firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy zalegalizować pobór wody w ilości 4 m3/dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Co zrobić w sytuacji, gdy wykonawca popełnił zasadniczy błąd w wycenie jednej z pozycji w kosztorysie ofertowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne