Questions and answers

Czy PINB powinien zawiesić postępowanie w sprawie samowoli budowlanej z uwagi na spór kompetencyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy podmiot Y może zawrzeć z podmiotem X umowę użyczenia monitoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy podwójne awizowanie listu informującego o likwidacji szkoły traktuje się jako skuteczne powiadomienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy po zakończonym procesie rekrutacji oddaje się uczniom przyjętym w poczet szkoły oryginały składanych dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy zgodny z wnioskiem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy pracownikom przysługuje dzień wolny za pracującą sobotę, jeśli na ten dzień wzięli urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracowników chorujących na COVID-19 należy skierować na badania sanitarno-epidemiologiczne po powrocie do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy protokół zwrotu towaru do sprzedaży paragonowej musi zawierać adres nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przekazanie prawa autorskiego w zamian za honorarium podlega opodatkowaniu VAT z zastosowaniem stawki 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przekazanie towarów na ekspozycję wywołuje skutki na gruncie podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy rybak może opodatkować 8,5% stawką ryczałtu najem kutra?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy spółka powinna złożyć NIP-8 w sytuacji zmiany właściwości na DUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedając miód z własnej pasieki należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedając skuter jako wyrób medyczny lub udzielając usługi jego naprawy można zastosować stawkę VAT 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż artykułów biurowych podlega oznaczeniu kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż tonerów do drukarek biurowych powinna być rozliczona w mechanizmie podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze pobrane przez ojca dzieci jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy urlop wychowawczy powinien zostać udzielony do dnia zakończenia zajęć szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy wprowadzenie gruntu jako wkład niepieniężny do powstałej spółki generuje obowiązek na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy w przypadku zakupu komputera na raty nauczyciel może skorzystać z całego dofinansowania do zakupu sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywać comiesięcznego przeksięgowania kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w umowie zlecenia można nie określać stawki godzinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wykazana na fakturze zakupu "konfiguracja" serwis komputera w ramach 500 zł podlega dofinansowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wykonanie drogi p.poż. wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy w związku ze zmianą terminu ferii zimowych można zmienić kalendarz roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy w związku z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego firma powinna złożyć dwie deklaracje ZUS DRA?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy zakup butów za pośrednictwem portalu Stock X wlicza się do limitu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zakup dwóch klimatyzatorów do jednego przedszkola, ze środków dotacji, jest dopuszczalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy zakupując alkohol w celu świadczonej usługi najmu apartamentu można odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zasada bezstronności i obiektywizmu obowiązuje też w zamówieniach poniżej 30.000 euro obligatoryjnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Bieńko Monika | Aktualne

Czy z jednorazowego dofinansowania 500+ dla nauczycieli można opłacić abonament za usługę dostępu do internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zmieszanymi odpadami budowlanymi należy gospodarować zgodnie z zapisami § 12 r.s.w.m.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy zyski z obligacji należy kwalifikować do zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do jakiej grupy należy zakwalifikować oprawy oświetleniowe z zamontowanymi na stałe modułami LED?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak długo odpis aktualizacyjny może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w przypadku likwidacji inwestycji w obcych środkach trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych ciążą na placówce medycznej przy zatrudnieniu lekarza pediatry z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie powinny być odległości wiaty od granic działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przejęcie długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak i gdzie należy dostarczyć decyzję o wykreśleniu szkoły z rejestru?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy postępować po wezwaniu służb ratunkowych do zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne