Pytania i odpowiedzi

Czy można uznać za koszt podatkowy zakup złota lub diamentów w celach zabezpieczenia źródła przychodów podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak należy postąpić z przychodami z najmu prywatnego po ogłoszeniu separacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć podatkowo stworzenie wirtualnego serwera?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury zaliczkowej w terminie powyżej 7 dni od daty otrzymania zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup urządzenia na potrzeby prowadzonej działalności w Portugalii należy uznać za WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

W jakim trybie wspólnota może sprzedać udział w nieruchomości wspólnej, która ma być przeznaczona na cele drogowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak rozliczyć w CIT wynagrodzenie za zmianę umowy spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudnić specjalistę spoza zakładu pracy do realizowania zadań służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy w okresie wypowiedzenia obowiązują dotychczasowe warunki pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikowi urlopu na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może zastąpić dodatek za pracę w porze nocnej ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy koszt zakupu i sadzenia drzewek przy ścieżce dydaktycznej można zaliczyć do nakładów inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy pracodawca - zatrudniający powyżej 100 pracowników może powierzyć zewnętrznej firmie obsługę spraw związanych z BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości poprzednio wynajmowanej poza działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowych od importu usługi udzielenia licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenie usług obrony z urzędu podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć starosta w związku z nadmiernym hałasem na odcinku drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jaką podstawę należy przyjąć do naliczenia pracownikowi samorządowemu wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować stwierdzoną przez urząd skarbowy nadpłatę w podatku PIT-4?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo należy zmienić warunki umowy pracownika niepedagogicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca pracy stanowi podstawę wymiaru składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy dla rozliczenia odsetek po stronie kosztów podatkowych niezbędna jest nota odsetkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca powinien wypłacić pracownicy odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy palnik gazowy zamontowany do kotła w kotłowni stanowi ulepszenie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od wypłacanych pracownikom odpraw należy potrącać należności z tytułu potrąceń komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy wspólnik spółki jawnej ponosi odpowiedzialność za zaległości składkowe innego wspólnika tej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać wydatki związane z modyfikacją (aktualizacją) licencji na program komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy koszt lub przychód podatkowy stanowią różnice kursowe od zawartej w cenie kwoty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie warunki lokalowe i prawne muszą być spełnione do otwarcia samodzielnego gabinetu higieny stomatologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu kara od Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy egzekwować należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości z wielolokalowego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

Jak rozliczyć przychody i koszty powstałe w związku z przekwalifikowaniem środka trwałego w inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można wykonać storno dokumentu, który został błędnie przesłany poprzez system EDI?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak rozumieć pojęcie "kosztów nowej inwestycji" w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować wykorzystanie rezerwy na nagrody jubileuszowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie przepisy regulują zasady księgowania refaktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć w czasie koszty w przypadku przekształcenia spółkę z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty delegacji pracowników mogą być scedowane na oddział stanowiący zakład?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Pioterczak Radosław | Aktualne

Czy podatnik może przed likwidacją sklepu sprzedać pozostały w nim towar za cenę niższą niż cena zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób można dokonać zmiany przeznaczenia terenu w mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy VAT zawarty w usługach nabywanych w państwie Unii Europejskiej może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie procedury obowiązują przy organizowaniu indywidualnego toku nauki dla ucznia uzdolnionego sportowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Serafin Teresa | Nieaktualne

Czy obowiązek przestrzegania przepisów w zakresie zatrudniania młodocianych obciąża jedynie podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy zakupy związane z podaniem śniadania można zaliczyć w koszty i ująć w kolumnie 13 czy w kolumnie 10 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy w przypadku, gdy kontrahent odmawia przyjęcia faktury w przypadku czynności dokonanej możliwe jest anulowanie faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy zmiana wynagrodzenia uzależniona jest od daty złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy przeprowadzone działanie egzekucji jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży makulatury na rzecz firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy właściciel ma prawo nie wyrazić zgody na odprowadzanie dodatkowej wody przez jego teren?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne