Pytania i odpowiedzi

Czy możliwe jest utworzenie klas przygotowujących do zawodu w gimnazjum ogólnodostępnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż produktów roślinnych z własnych upraw i ryb z własnych stawów podlega podatkowi PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy obecny stan prawny umożliwia tworzenie publicznych zespołów żłobkowo-przedszkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2000 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy deweloper wypłacające odszkodowanie osobie fizycznej powinien wystawić informację PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zleceniobiorcy w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia z powodu choroby należy wystawić aneks do umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy zakład pracy zatrudniający do 20 pracowników powinien wystawiać Rp-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy sędzia ma prawo do korzystania z 21 dni na turnus rehabilitacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy zakup doładowania do telefonu przez internet od kontrahenta z USA stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zysk grupy producentów rolnych przeznaczony na pokrycie straty z poprzedniego roku może korzystać ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Kto przechowuje akta osobowe kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych po przejściu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak dyrektor szkoły powinien uzasadnić zakup komputera do pokoju nauczycielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy organ prowadzący może odstąpić od przyznania nagród nauczycielom w danym roku budżetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy od kosztów postępowania administracyjnego należy naliczyć odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Adamek-Hyska Dorota | Aktualne

Na kim ciąży obowiązek poboru podatku zryczałtowanego 10% w związku z nagrodami wygranymi w konkursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód u podatnika świadczącego usługi budowlane, jeśli klient dokonuje zapłaty za częściowe wykonanie usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób można zatrudnić pracownika świadczącego pracę przez internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dochody z pracy wykonywanej w Czechach są w Polsce wolne od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT obłożone są dostawy armatorom morskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie zobowiązania podatkowe niesie ze sobą zakup rzeczy za granicą od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy zakup aktualizacji automapy do nawigacji od zagranicznej firmy podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy otrzymany przez SP ZOZ w formie darowizny środek trwały stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak obliczyć wymaganą objętość pomieszczenia 13 m(3) na pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy każdy zakład pracy zatrudniający powyżej 20 pracowników powinien zapewnić jadalnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wydatek na projekt budowlany może stanowić koszt podatkowy, jeśli został nieodpłatnie przekazany?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy windykator może przyjść do mojego zakładu pracy i poinformować o długu pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć podest ruchomy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy pracownika przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym ujmuje się przy naliczaniu funduszu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli nie jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Do której grupy sprzętu elektrycznego należy zakwalifikować biurowe urządzenia wielofunkcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy jest możliwa równoczesna egzekucja długów przez dwóch komorników?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy spółka ma obowiązek wystawić PIT lub pismo dla byłego pracownika w momencie zapłaty zaległości do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można sprawować nadzór autorski nad realizacją projektu po odbiorze technicznym budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Jakie obowiązki ma pracodawca w sytuacji trwającego postępowania w sprawie podejrzenia o chorobę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy grunt w części, zajętej przez jednostkę samorządową nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy komornik może zlicytować dom, w celu spłacenia długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do wykonywania pomiarów czasu dobiegu dla kurtyn świetlnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób i kiedy należy wprowadzić dwa garaże do działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku braku dokumentów potwierdzających WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Pod jakim kodem sklasyfikować odpad pyłu, który powstaje po kruszeniu gruzu betonowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej wyodrębniony rachunek bankowy dochodów zleconych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie domen fizycznych osobie fizycznej stanowi dla niej przychód z innych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wystąpią w przypadku zbycia wierzytelności własnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób księgowo utworzyć zestawy (wyrób plus towar)?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne