Pytania i odpowiedzi

Czy nauczycielowi, który przez dwa lata domagał się przywrócenia do pracy należy wypłacić odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie są obowiązki sprawozdawcze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę odpłatnego udostępniania aparatury kontrahentowi z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kto decyduje kiedy i w jakim wymiarze ma być udzielony zaległy urlop pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak dokonać istotnej zmiany umowy o zamówienie publiczne, opracowanej na podstawie tzw. Czerwonego FIDICu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od ubezpieczenia przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób wypełnić rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Co należy zrobić z odprawą przyznaną nauczycielowi, który wyrokiem sądu został przywrócony do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić refaktury za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie jedynego wspólnika spółki z o.o., który jest obywatelem Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie zasadnicze dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy potraktować zakup w kraju UE towaru, którzy zostanie wykorzystany do wykonywanej w tym kraju usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto i jak powinien rozliczyć usługi spedycyjne świadczone dla kontrahenta czeskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudnić kierowcę na podstawie umowy cywilnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kto powinien wypłacać wynagrodzenia pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wydatki poniesione na spłatę roszczeń będą kosztem podatkowym i w którym momencie powstaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy okres przestoju należy wliczać do limitu 183 dni, od których zależy, gdzie dochody te będą opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy bezrobotny traci prawo do zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy konieczna jest zmiana (aktualizacja) regulaminu wynagradzania zgodnie z nowym brzmieniem nazwy stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy otrzymanie od angielskiego kontrahenta faktury za udział w konferencji w Turcji należy uznać za import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy wydatki finansowane ze środków otrzymywanych w ramach projektu są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie świadczenia wypłacane pracownikowi należy uwzględnić w formularzu Rp-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaki kod należy nadać odpadom powstałym w trakcie serwisowania sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać równoważny czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo stosować akordowy system wynagradzania pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy należy wykazać wartość brakującego towaru w ramach WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać przychody z odsetek od lokat w spółce komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować import towarów handlowych z Chin poprzez polską firmę spedycyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy opłata za najem pokoi gościnnych stanowi dochód jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2013 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jaki jest tryb postępowania w przypadku przeniesienia odpowiedzialności za długi na nabywcę nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy zakup usługi szkoleniowej, która będzie świadczona na terenie UE stanowi dla polskiego podatnika import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jaki rodzaj usług powinien być wyszczególniany w pozycji 22 nowej deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wpłata na konto spółki komandytowej dokonana przez wspólnika tej spółki wpłynie na zwiększenie kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Czy Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy można zlecić operatorowi zorganizowanie, wykonanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy po trwającym miesiąc urlopie bezpłatnym urlop wypoczynkowy pracownika powinien zostać pomniejszony o dwa dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pełnomocnictwo do złożenia wniosku o podział nieruchomości powinno mieć formę aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wykonanie tylko części robót nakazanych w decyzji i wyroku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Czepiel Maciej | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość dokonania jednostkowej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur za media, które refakturuje na najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy udział pracowników w konferencji na temat zdrowia stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak sprawdzić czy laserowe instalacje do grawerowania wymagają pozwolenia emisyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę do obliczenia ekwiwalentu urlopowego pracownika wynagradzanego według stałej stawki miesięcznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaki organ gminy i w jakim trybie ma wyznaczyć ośrodek pomocy społecznej do organizowania pracy z rodziną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej umowę użyczenia nieruchomości dla stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak rozliczyć wymontowanie i przeniesienie niezamortyzowanego pieca do innego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy jest wymóg okresowej kontroli, przeglądu pod względem bezpieczeństwa regałów wysokiego składowania w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie jest miejsce świadczenia usług na rzeczowym majątku ruchomym, będącym własnością firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne