Pytania i odpowiedzi

Czy garaż można uznać za obiekt pomocniczy, jeśli działka jest niezabudowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy wydatki z funduszu remontowego powinny być rozliczane na każdego właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Czy zakup urządzenie thermomix można ująć w kosztach podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy koszty dojazdu do pracy należy uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy różnice kursowe powstałe w wyniku zapłaty w CZK za sprzedane udziały stanowią koszt/przychód w momencie zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

U kogo powinnam złożyć reklamację, jeżeli firma wykonująca usługę już nie istnieje?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

W jaki sposób salon samochodowy powinien opodatkować sprzedawany samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydruk z systemu POLTAX dotyczący okresu przedawnionego może być dowodem w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zmiana wymiaru czasu pracy pracownika ma wpływ na podstawę wymiaru przysługującego mu zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować nabycie w Niemczech części technicznych przeznaczonych do usług wykonywanych w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop w sytuacji kiedy pracownik przepracował część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy toczące się postępowanie wobec pracownika może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik nadal jest uprawniony do zastosowania stawki 0%, jeśli na fakturze wykazano o 0,1 tony towaru więcej niż na CMR?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka może odliczyć VAT od zaliczki wpłaconej na wkład budowlany do spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy do podstawy wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego można włączyć premie kwartalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić skład rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować aport składników majątkowych do spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych wydatki na wyprodukowanie filmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wszystkie usługi szkoleniowe mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, czy tylko usługi kształcenia zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR dotację otrzymaną na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wydanie próbek kontrahentom za symboliczną opłatą lub nieodpłatnie wywołuje skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić kiedy katecheta nabył prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy należy pobrać opłatę skarbową za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zarządu dróg wojewódzkich?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć transakcję wyrażoną w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jaką opłatę skarbową należy pobrać za pozwolenie na budowę budynku usługowego z infrastrukturą techniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie obywatela Rosyjskiego zatrudnionego na umowę zlecenie z wynagrodzeniem prowizyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kto prowadzi szkolenia okresowe dla kierujących pracownikami w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy zapłacony PCC od wniesionych do spółki komandytowej wkładów stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy starosta może egzekwować obowiązek rekultywacji od syndyka spółki akcyjnej w upadłości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jakim terminie należy przyznać nauczycielom dodatek funkcyjny za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy nauczyciel powinien zwrócić pracodawcy wypłacony zasiłek na zagospodarowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy sprzedaż towarów na rzecz ambasady RP znajdującej się w Azerbejdżanie podlega opodatkowaniu 0% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak należy poinformować nauczyciela o zmianie wymiaru zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Z jakiego wymiaru zatrudnienia należy naliczyć nauczycielowi wysokość odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Z jakiego pensum powinna być opłacana godzina ponadwymiarowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wydanie pracownikom medali oraz książek z okazji jubileuszu firmy stanowi dla nich przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zrównanie stawki wynagrodzenia pomocy administracyjnej i sekretarza szkoły stanowi naruszenie przepisów Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jaka jest podstawa zastosowania stawki "zw" dla przeprowadzenia szkolenia w zakresie nauki gotowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak należy wypłacać wynagrodzenie nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze cząstkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca powinien oprócz szczepionki przeciwko WZW A zapewnić pracownikowi określenie poziomu przeciwciał we krwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy uraz powstały podczas badania kontrolnego można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy przyczepę gastronomiczną można zamortyzować jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na zakup biletów lotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Ile wynosi czas trwania instruktażu stanowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki informacyjne ciążą na parafii, która otrzymała darowiznę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy brak rysunku szczegółowego płyty zwalnia wykonawcę z obowiązku jej wykonania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy jest to dużym błędem, jeżeli opłatę za umowę wynajmu księguję na poziomie wyciągów bankowych bezpośrednio w koszty konta 4?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy jest możliwe rozłożenia na raty na wniosek dłużnika, przez organ wierzyciela, całej kwoty wypłaconych zaliczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Jaką kwotę bonów opodatkować i oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć 100% VAT od zakupu dodatkowego wyposażenia do leasingowanego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy odsetki od nieterminowej wpłaty podatku mogą stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na podstawie art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy dotacja otrzymana od organu założycielskiego na modernizację przychodni zdrowia (dla SP ZOZ-u) jest pomocą de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać operator galwanizerni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy ustalając dochód osoby należy wziąć pod uwagę kwotę renty pomniejszoną o zaległości alimentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jaki sposób naliczać amortyzację w stosunku do samochodu przekazanego z działalności męża do działalności żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy rozłożenie na raty opłaty planistycznej należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2012 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej powinno się uregulować wydatki związane z praktykami absolwenckimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek na renowację mebli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne