Pytania i odpowiedzi

Czy wykonane zadaszenie chłodni stanowi odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej otrzymaną kwotę z tytułu likwidacji spółki, w której jednostka posiadał udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę wewnętrzną w związku z oddaniem towarów do utylizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób zrezygnować z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób zaliczyć w koszty opłaty za licencje "terminowe"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy umowa kupna-sprzedaży jest dokumentem księgowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy wypłacone dla pracownika odprawy stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla rodziny zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jakiej wysokości dokonać zajęcia niealimentacyjnego w przypadku wyrównania zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może żądać od pracownika oświadczenia, stwierdzającego związek zwolnienia lekarskiego z wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy należy wykonywać ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy osoba samotnie wychowująca dziecko ma prawo do zasiłku rodzinnego na to dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy pracodawca dużej firmy może zlecić prowadzenie instruktażu stanowiskowego pracownikowi służby BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy nieużytkowane doły węglowe wyłożone płytami betonowymi stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy usługi szkoleniowe można rozliczać w okresach rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy firma może wypłacić pracownikom ekwiwalent za odzież i obuwie robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy pracownikowi zatrudnionemu na 0,9 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli strona dokonała zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak powinno przebiegać księgowanie kosztów gwarancji usunięcia wad i usterek?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak często należy dokonywać przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów na terenie zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy zleceniodawca wpisać termin zakończenia umowy jako datę otrzymania listu przez zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę z podmiotem, którego działalność jest zawieszona?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać zapłata za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę, a jak w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Na jaki okres wybiera się przedstawiciela pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakiej formie rada społeczna wyraża swoją opinię co do treści regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Podciechowska Anna | Aktualne

W jaki sposób rozliczać przedsiębiorcę, który pośredniczy w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakim terminie należy wystawić fakturę dokumentującą usługę transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy lekarz zatrudniony na umowę o pracę w szpitalu może podpisać kontrakt z tym samym szpitalem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy rodzic może wymagać od szkoły "porozumiewania się" za pomocą komunikacji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaki jest termin zapłaty podatku i ZUS do budżetu w stosunku do firm prywatnych, jak i jednostek budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na spadkobiercach rolnika, podatnika VAT, który odliczył VAT przy zakupie ciągnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sytuację, jeśli dostawy towaru na terytorium Polski dokonał szwedzki podatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić wartość odsetek za zwłokę, jeśli podatnik ponownie wystąpił do organu podatkowego o odroczenie płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jakie należy spełnić warunki, aby móc dokonać zakupu towarów z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy wystąpi konieczność naliczenia VAT przy sprzedaży nieruchomości (działka i kilkudziesięcioletnia kamienica)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak traktować skapitalizowane odsetki w kontekście uznania ich za koszt podatkowy jako należności nieściągalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku zaniżenia odsetek od pożyczki udzielonej spółce powiązanej powstaną jakieś skutki na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak szybko można zmienić kwartalne rozliczenie VAT na miesięczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku refaktury kosztów transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyznaczyć miejsce wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Kiedy wydane środki obciążają ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jakiego funduszu może korzystać pracownik administracyjny, który przeszedł na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można amortyzować utwardzony plac parkingowy, jeśli grunt stanowi własność jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy żona może wprowadzić do ewidencji środków trwałych grunt odkupiony z działalności gospodarczej męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć odpisy na ZFŚS po aporcie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie powstanie przychód ze sprzedaży mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy oferta jest zabezpieczona wadium, jeżeli termin obowiązywania gwarancji bankowej zaczyna się dzień po otwarciu ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jaki należy zastosować kurs do przeliczenia walutowej płatności za nabytą z zagranicy licencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość otwarcia rachunku IKE przez osobę 16 letnią nie uzyskującą dochodów ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do prac związanych z ukształtowaniem ogrodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wystąpi podatek od odsetek w przypadku pożyczki pomiędzy spółkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługi szkoleniowe można rozliczać podatkowo w okresach rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Wg jakiego kursu przeliczyć otrzymaną w walucie płatność za fakturę wyrażoną w zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy powstanie przychód z tytułu nabycia lokalu wartego 1.300.000 zł w zamian za prawo majątkowe o znacznie niższej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować przekazanie wadliwego sterownika producentowi i następnie po oględzinach ponowne przyjęcie na magazyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne