Pytania i odpowiedzi

Czy można zatrudniać nauczyciela na czas trwania zwolnień lekarskich innego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Od jakich obiektów i urządzeń będzie przysługiwała ulga inwestycyjna w podatku rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozliczyć zakup i sprzedaż akcji oraz ich wycenę bilansową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Od kiedy należy liczyć 3 letni termin rękojmi przysługującej z tytułu zakupu mieszkania u dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować przychód z dzierżawy środków trawłych w przypadku zakończenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy nowy pracodawca ma obowiązek stosowania regulaminu wynagradzania, który obowiązywał u poprzedniego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zmniejszenie należności w wyniku ugody sadowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy należy poinformować związki zawodowe o zamiarze zwolnienia się pracownika członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak zaksięgować objęcie przez spółkę z o.o. udziałów w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jakie skutki w VAT wywoła zwrot niesprzedanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy do strzępiarki mogą być przyjmowane odpady o kodzie 160106 pochodzące ze stacji demontażu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jak opodatkować pomieszczenie zajęte na oddział wychowania przedszkolnego wynajęte od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej, sprzedając bilety, musi odprowadzić podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka jest procedura postępowania w celu odzyskania należności, po przesłaniu dłużnikowi wezwania do zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy dostarczenie dłużnikowi pocztą elektroniczną wezwania do zapłaty jest prawnie skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Jak wyegzekwować od sąsiada stosowanie się do zakazu orzeczonego wyrokiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Czy wniesienie przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki z o.o. podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy ryczałt samochodowy wypłacany ze środków ZFRON jest przychodem podlegającym zwolnieniu od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatek od nieruchomości będzie powiększał wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć sieć kamer zewnętrznych do monitorowania obiektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik pobierający emeryturę ma prawo do dodatkowego urlopu dla pracowników niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2012 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

W jakiej formie podatnik powinien złożyć zawiadomienie o wyborze kasowej metody rozliczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy za pracownika oddelegowanego do pracy do Obwodu Kaliningradzkiego należy opłacać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak długo trwa oczekiwanie na wydanie sądowego nakazu zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy okres służby wojskowej należy zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy składając sprawozdanie PZ-KRH do NBP należy wykazać zobowiązanie w euro czy przeliczyć je na złotówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do końca okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy kwotę odszkodowania z tytułu likwidacji zakładu pracy należy wliczyć do dochodu przy zasiłku rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT związanego z zawartą umową licencyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy starosta powinien wszcząć postępowanie w przypadku zasypania naturalnego zbiornika lub rozlewiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa miasta X może w celu realizacji zadań statutowych wydzierżawić nieruchomość zabudowaną od spółki ze 100% udziałem tego miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo opodatkować świadczenia na rzecz pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy firma A ma obowiązek wystawić wskazane dokumenty dla pracownika zwolnionego przed przejęciem firmy B?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy uzupełniającej na roboty budowlane już wykonane?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak należy wykazać w remanencie likwidacyjnym nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy spółka powinna wykazać obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidłowo nazwać przedmioty nauczane w klasach I-III szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy wezwanie cesjonariusza do zapłaty dłużnika scedowanej wierzytelności uprawnia dłużnika do ochrony z art. 512 k.c.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy koszt transportu towaru należy doliczyć do podstawy opodatkowania dostawy eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować diety wypłacone osobom fizycznym z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli właściciel obiektu nie odbiera zawiadomienia o terminie przeprowadzenia kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Czepiel Maciej | Nieaktualne

Czy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana prowadzić audyt wewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty związane z organizacją sponsorowanej konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Pod jakim kodem należy zakwalifikować stłuczkę szklaną pochodzącą ze świetlówek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Wg jakiej wartości przyjąć na stan środków trwałych zakupiony lokal wraz z którym przejęto dotyczące go zadłużenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy należy opodatkować sfinansowanie kosztów studiów licencjackich pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy żona może amortyzować środek trwały od pełnej wartości w przypadku otrzymania go w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR zakup naczyń jednorazowego użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy dla rozliczenia pracy w godzinach nadliczbowych istotne jest to, że praca ta była planowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w związku ze zmianą stanu prawnego w trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonać zmian w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Laszczyński Łukasz | Nieaktualne

Jak wypłacając wynagrodzenie należy postępować w przypadku długich zwolnień lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Na jakich zasadach można zmienić decyzję przyznającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaką kwotę VAT można odliczyć od ubezpieczenia leasingowanego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co oznacza termin "rozbiórka obiektu budowlanego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Dorska Dorota | Aktualne

W jaki sposób można wypłacić pracownikom nadwyżkę środków finansowych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ubezpieczenie OC członków zarządu i rady nadzorczej stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy wprowadzenie samochodu na stan środków trwałych do spółki cywilnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy najemca prawidłowo obciążył wynajmującego fakturą za wydatki poniesione na przebudowę lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne