Pytania i odpowiedzi

Czy praca w rolnictwie oraz okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych są wliczane do stażu urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy sklasyfikować silnik samochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy nabycie nieruchomości przez wspólników spółki cywilnej generuję obowiązek zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kiedy należy oskładkować przychód z tytułu pełnienia obowiązków członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może zastąpić umowę o pracę umową cywilnoprawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić miejsce pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować prawo do zapomogi losowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podmiot trzeci może mieć wpływ na realizację stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i dodatek za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR wydatki na napoje dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Jaki podatek trzeba będzie płacić od terenów zielonych niezabudowanych – rolny, czy od nieruchomosci?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi, który realizuje godziny doraźnych zastępstw przez okres jednego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wartość skradzionego środka trwałego w budowie można zaliczyć w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy udział w konferencji finansowanej z budżetu gminy stanowi dla słuchaczy przychód z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Przedawnione zobowiązania należy księgować w koszty w kwocie netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy akt ślubowania powinien znaleźć się w aktach osobowych pracowników zatrudnionych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy osobę, zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia należy przeszkolić w zakresie BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielom, którzy nie pracują w szkołach specjalnych przysługuje dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik przy sprzedaży mieszkania powinien zastosować zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może skreślić z listy uczniów, ucznia pochodzenia rumuńskiego, który wyjechał z Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający może żądać na etapie ogłoszenia przetargu załączenia do oferty umowy spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć zakup usług od podatnika litewskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać nauczyciel za okres pełnienia funkcji związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy instytucja gwarancji i rękojmi w przypadku zagranicznego podmiotu obowiązuje również na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy może zaistnieć sytuacja, gdzie zarząd wspólnoty podpisze umowę do reprezentowania tylko części właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy po zmianie wspólników spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jakimi przepisami powinien kierować się starosta przy zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy art. 2a ustawy o drogach publicznych może stanowić podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy należy korygować podatek VAT w przypadku sprzedaży środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy Spółka ma prawo odliczyć VAT od faktur dot. zakupu udziałów, jeśli odstąpiła od umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy w przypadku nabycia prawa do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

W kosztach którego roku należy ująć faktury dotyczące roku ubiegłego, a które wpływają do jednostki w roku bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy sprzedając towar handlowy w złotówkach należy rozliczyć różnice kursowe, jeśli towar zakupiony został w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej sądu fakturę z tytułu upustu za nadanie przesyłki pocztowej dotyczącej roku ubiegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownika za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy rozliczyć na gruncie VAT zakup węgla w Rosji i jego sprzedaż w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem właściciela nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2013 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy umowę o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone można podpisać z współwłaścicielami?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

W którym miejscu należny wykazać w deklaracji VAT-7 korektę importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca, który jest w złej kondycji finansowej może ubiegać się o przyznanie mu pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy jeżeli odsprzedajemy częściowo usługę, to mamy prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Czy w związku z przekroczeniem ponad 48 godzin w tygodniu pracownikowi należy się jeszcze dodatek do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kto wyposaża gabinet profilaktyczny w szkole w niezbędny sprzęt medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy podatnik może wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej samochód, który kupił jako osoba prywatna?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak potraktować podatkowo wydatki poniesione w związku z przystosowaniem budynku magazynowego do funkcji produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować koplementariusza SKA będącego jednocześnie akcjonariuszem SKA?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo ujmować w PKPiR świadczenie urlopowe wypłacone pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać przychód po rozszerzeniu działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

W jakich przypadkach kwota kaucji może stanowić przychód dla wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od nagrody jubileuszowej należy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel, którego staż pracy pedagogicznej wynosi 20 lat może przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Z jaką stawką VAT firma budowlana powinna wystawić fakturę szpitalowi za sprzęt medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaka interpretować uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie art. 364 Prawa budowlanego z 1928 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy w umowie zlecenia można zawrzeć zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy spółka polska powinna rozpoznać WNT, jeżeli nigdy wynajęte elementy nie zostaną przywiezione do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy termin zawarcia umowy zlecenia może być późniejszy niż rozpoczęcie realizacji zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania do SIWZ podpisane przez kosztorysanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do zakuwarki hydraulicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób ustalać kursy walut związane z wydatkami w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować wycinarkę laserową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy przesunięcie sieci o około 1 m w stosunku do pierwotnej lokalizacji może zostać zrealizowane na podstawie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Dmoch Konrad | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż sprzętu komputerowego połączoną z zawarciem umowy serwisowej dotyczącej tego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką kwotę w PKPiR należy ująć w kosztach roku bieżącego, a jaką w kosztach roku przyszłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy klasyfikować maszyny rolnicze oraz przyczepy rolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne