Pytania i odpowiedzi

Na jakiej zasadzie ustala się datę płatności weksla?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy pracownik mający status weterana ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie konsekwencje poniesie NZOZ w przypadku nieterminowego wpłacania zaliczek podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca może pozostawić na dyżurze pracowników bez osoby nadzorującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zapłata w formie darowizny na rzecz podmiotu trzeciego jest podstawą do odliczenia jej wartości od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy osobie fizycznej można udostępnić informację dotyczącą ustalenia w drodze decyzji linii brzegu jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "grupa oddziałowa" w świetle ramowych planów nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dyrektor szkoły ma prawo skierować z własnej inicjatywy nauczyciela na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik ze względu na ciężki stan zdrowia powinien przejść na rentę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy pracodawca powinien skierować pracownika na kontrolne badania lekarskie przed rozpoczęciem urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wnioski o przerachowanie podatku VAT i PIT może podpisywać księgowy z biura rachunkowego na podstawie pełnomocnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca, jest zobowiązany do uzyskania zgody inspekcji sanitarnej na zakrycie folią świetlików?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo odliczyć VAT od samochodu wniesionego do firmy jednego z małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy w zeznaniu rocznym za 2012 r. należy uwzględnić dochody uzyskane w Grecji z tytułu prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę bez przełożenia sieci, jeśli kanalizacja przebiega przez nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy do pracowniczego stażu pracy pracownika samorządowego należy doliczyć okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy pracownik samorządowy na stanowisku urzędniczym zostaje zwolniony z odbycia służby przygotowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować na usługę przewozową w Niemczech wykonaną na rzecz polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu udostępnienia programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak wycofać z obrotu prawnego wystawioną przez wykonawcę fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik, który świadczy usługi stomatologiczne zwolnione z VAT ma obowiązek składania deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy oznakować kartony papierowe rozprowadzane po Polsce i innych krajach Europy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podatek od nieruchomości należy opłacać od wartości początkowej czy od wartości zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy kwota rekompensaty za wcześniejszą spłatę zobowiązania powinna być opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przekazanie środków trwałych na potrzeby własne właściciela wywoła skutki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej amortyzację środka trwałego zakupionego z własnych środków zakładu budżetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy po zamknięciu działalności można domagać się zwrotu nadwyżki podatku naliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy budowla stanowi wydatek inwestycyjny w Specjalnej Strefie Ekonomicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Do kiedy należy zawiadomić urząd skarbowy o fakcie składania deklaracji kwartalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać zakończenie działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę cywilną na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki kurs należy zastosować dla przeliczenia faktury dokumentującej import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy praca wykonywana w trakcie urlopu bezpłatnego może być zaliczona do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy świadczenie usług na rzecz dzieci w przedszkolu polegające na nauce tańca jest zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opłatę karną za brak minimalnych wpływów na konto firmowe można uznać za koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy należy wykazać przychód z nieodpłatnych świadczeń w stosunku do obecnie sprawujących urząd władz spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wspólnik udzielając pożyczkę spółce z o.o. musi złożyć deklarację PCC-3?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać w CIT wydatki na opracowanie i ochronę znaku towarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki rodzaj hipoteki mozna wpisać na podstawie postanowienia sądu o nadaniu klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy naliczony podatek od nieruchomości w ZPChr jest kosztem podatkowym na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć w czasie koszty które są następnie refakturowane na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy skierowanie pracownika na szkolenie podnoszące jego kwalifikacje podlega zwolnieniu z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy prawidłowo sklasyfikować przeterminowane próby pasz zawierające antybiotyk?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Za jaki okres należy naliczyć karę umowną, jeśli wykonawca usunął usterki dopiero w drugim wyznaczonym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Jak wycenić na koniec roku bilansowego niezafakturowane prace?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Czy kontenery na placach budowy, przeznaczone na miejsca pracy należy wyposażyć w gaśnice przeciwpożarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT powinien zapłacić VAT od sprzedaży wykupionego z leasingu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy od zakupu usługi transportu oraz organizacji szkolenia dla członków związków zawodowych możliwe jest odliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przychody biegłych sądowych należy oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne