Pytania i odpowiedzi

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż praw lub udzielenia licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zmiana miejsca przeznaczenia w imporcie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy import towaru z Turcji podlega zgłoszeniu celnemu i czy jest zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup od zagranicznego kontrahenta usługi wraz z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować przy sprzedaży samochodu osobowego nabytego w systemie VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak należy zmierzyć powierzchnię użytkową hali dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na polskiej firmie, która wypłaca nagrodę osobie fizycznie z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak poprawnie rozliczyć na gruncie VAT błędnie wystawioną fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jakie są wymagania techniczne i sanitarne dla gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, gipsowni i punkt szczepień?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu PCC i odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez jej pracownika oraz udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakim terminie podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury VAT-RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

W jakiej wysokości podatnik ma prawo odliczyć VAT od wykupu samochodu z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak ujmować w PKPiR wydatki na zakup żywności przeznaczonej do fotografowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu nieodpłatne świadczenie usług konsumpcyjnych na rzecz audytora spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć grzejnik elektryczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy budowa przyłącza wodociągowego warunkuje wydanie pozwolenia na budowę budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy przychody w CIT powinny być wykazywane w kwotach brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób powinny być zwracane świadkowi koszty podróży na wezwanie do sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy w świetle obowiązujących przepisów nauczyciel podlega procedurom kontroli zarządczej obowiązującym w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Puchacz Krzysztof | Aktualne

Czy stacja uzdatniania wody stanowi odrębny środek trwały, czy zwiększa wartość budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy czynsz najmu samochodu może być kosztem w przypadku, gdy podatnik nie prowadzi kilometrówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zakup usług telekomunikacyjnych od podmiotu zagranicznego podlega obowiązkowi opodatkowania u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy rozliczyć koszt naprawy urządzeń za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy od wynagrodzenia za nabycie raportów ICIS Pricing należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki z ZFRON przeznaczone na pomoc indywidualną dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy taka transakcja wypełnia definicję sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy refaktura kosztów między polską spółką a jej holenderską spółką-matką podlega opodatkowaniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nadwyżka ponad dietę kosztów wyżywienia w podróży służbowej stanowi przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu wartość nagród ufundowanych w organizowanym dla klientów konkursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dokonując płatności winniśmy potrącić od płatności podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kwota przekazana przez zakład pracy chronionej na ZFRON stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do kiedy należy przyznać nauczycielowi dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak często należy sprawdzać frekwencję na zajęciach świetlicowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w wydzielonej strefie LPG powinna znajdować się gaśnica?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownicą będącą w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, zachodzi przypadek regulacji koryta cieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy odszkodowanie za wady związane z dostarczonym towarem, może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje rekompensata za udział w sobotnio-niedzielnym sympozjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy w świetle obowiązujących przepisów ordynator w SP ZOZ-ie musi być zatrudniony na cały etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy strony mogą zawrzeć umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy okresy zwolnień, na których pracownik przebywał w danym roku należy sumować?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie dla pracownika będącego społecznym inspektorem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy z akt osobowych pracowników należy usunąć kopie dowodów osobistych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik, który pracował w dniu 11 listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy w systemie równoważnym dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego udziela się w wymiarze godzinowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi ekshumacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaka stawkę VAT należy zastosować w 2013 r. dla PKD 38.32Z oraz 38.31Z w zakresie odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pomieszczenie socjalne pracownikowi zatrudnionemu przy pracach porządkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy możliwe jest przejęcie jednego pracownika na podstawie art. 23(1) k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy można wydać zaświadczenie o wynagrodzeniu (RP-7) na podstawie akt osobowych pracownika – nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy można odroczyć termin zapłaty renty planistycznej do czasu wypłaty przez gminę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupów związanych z wykończeniem mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie skutki w VAT wywoła wniesienie aportem nieruchomości do nowo utworzonej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy z ZFŚS można sfinansować karnety na basen?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne