Questions and answers

Czy w przypadku odwołania skarbnika powinna być przeprowadzona inwentaryzacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak amortyzować nieruchomość nabytą w zamian za zwolnienie z długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie odsetki należy naliczyć od decyzji za odrolnienie gruntu płatnych na rzecz gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy osoba bez wyższego wykształcenia może pełnić obowiązki dyrektora zespołu obsługi szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakimi dokumentami musi się okazać osoba zgłaszająca do lekarza przebywająca na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Kiedy należy zaliczyć do przychodu dochody z tytułu działalności tłumacza przysięgłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak pod kątem VAT rozliczyć pozostawienie nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jakiej wysokości składkę na PFRON powinien opłacać urząd gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi pedagogicznemu przysługuje prawo do "wczasów pod gruszą" z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Które z kosztów związanych z delegacją członka zarządu można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi dodatek na zagospodarowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup samolotu spoza UE na umowę kupna-sprzedaży od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć faktury dotyczące przełomu roku, które wpłynęły po sporządzeniu sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca może nie zgodzić się na zaproponowane przez pracownicę godziny przerwy na karmienie piersią?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Do jakiego paragrafu należy zaklasyfikować wydatki z tytułu ufundowania nagród na wyścigach konnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy akcje, które odbywają się na rzecz bliżej nieokreślonego adresata, podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za okres choroby powinno być wypłacane ze środków ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej nieodpłatnie przekazany urzędowi gminy w całości umorzony samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak należy wprowadzić do ewidencji pozostałych środków trwałych zakupione wyposażenie w walucie Euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak w jednostce sektora finansów publicznych naliczyć odsetki od nieterminowych płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest refakturowaniu części kosztów przy zastosowaniu procedury VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania należy zaokrąglić ją do pełnych złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy firma prawidłowo rozlicza odchylenia z tytułu zarezerwowanego VAT stosując metodę wskaźnikową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy firmy podlegające badaniu bilansu mogą sporządzać sprawozdanie w tys. zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy naliczone wynagrodzenie umowne zmniejszy wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy udział w pikniku finansowanym z ZFŚS należy zaliczyć do przychodu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy otwór wyjścia na balkon należy traktować jako drzwi czy jako okno?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2012 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy można przeprowadzić eksmisję w sytuacji, gdy dłużnik przebywa w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2012 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy, który oddelegowuje pracowników do pracy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy w sytuacji gdy nauczycielowi zmienia się pensum należy wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne w sytuacji, gdy nadal przysługuje uprawnienie do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT mogę zaliczyć separator do butelek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dyrektor skazany na karę grzywny może sprawować swoją funkcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

W jakim momencie należy wykazać przychód z tytułu kursu nauki jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy w związku ze sprzedażą samochodu do Niemiec, podatnik może zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Kłos Piotr | Aktualne

Na jakiej podstawie można zmienić datę wypłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak opodatkować dywidendę wypłaconą na rzecz osoby prawnej i osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy spółka może wystawiać faktury korygujące w imieniu swojego dostawy włoskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy spółdzielnia powinna opodatkować refakturę usługi malowania budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak często powinny odbywać się szkolenia BHP dla pracowników, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik może przeznaczyć należną mu kwotę zasiłku chorobowego na spłatę pożyczki z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy wydatek na nocleg pracowników kontrahenta stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne