Pytania i odpowiedzi

Czy w sytuacji gdy nauczycielowi zmienia się pensum należy wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne w sytuacji, gdy nadal przysługuje uprawnienie do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT mogę zaliczyć separator do butelek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dyrektor skazany na karę grzywny może sprawować swoją funkcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

W jakim momencie należy wykazać przychód z tytułu kursu nauki jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy w związku ze sprzedażą samochodu do Niemiec, podatnik może zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Kłos Piotr | Aktualne

Na jakiej podstawie można zmienić datę wypłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak opodatkować dywidendę wypłaconą na rzecz osoby prawnej i osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy spółka może wystawiać faktury korygujące w imieniu swojego dostawy włoskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy spółdzielnia powinna opodatkować refakturę usługi malowania budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak często powinny odbywać się szkolenia BHP dla pracowników, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik może przeznaczyć należną mu kwotę zasiłku chorobowego na spłatę pożyczki z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy wydatek na nocleg pracowników kontrahenta stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy od przychodu można odliczyć wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy sporządzić szczególną dokumentację podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę w EURO, jeśli nie ma dowodu zakupu waluty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jakiej pozycji bilansu należy wykazywać podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować notę kredytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jakiej pozycji bilansu ująć salda Wn kont 302 i 224?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć koszty ogólnozakładowe na poszczególne budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę nadliczbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy sprzedaż części budynku może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak należy rozwiązać sprawę zwrotu źle naliczonych kwot?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pojęcie narażenie oznacza pracę w środowisku pracy, w którym występują przekroczenia NDS lub NDN?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy otrzymaną kaucję należy wykazywać w sprawozdawczości NBP na koniec każdego kwartału?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokumentować usługi zarządzania funduszem inwestycyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Ile dni wolnych przysługuje nauczycielowi, który był na wycieczce zagranicznej z młodzieżą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy pracodawca ma prawo dokonać potrącenia z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jaki jest termin wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy można mówić o dyżurze kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za czynności dopuszczające do eksploatacji środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jakich księgowania należy dokonać w związku ze zmianą przeznaczenia budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować zakup udziałów za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak należy zaksięgować ponowne wydanie półfabrykatu do produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy podatkowo występują różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy rozliczać wpływ należności na rachunek z saldem ujemnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Z jaką stawką VAT powinny być zafakturowane usługi instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Gdzie opodatkować produkcję, a następnie montaż urządzeń u klienta w Kazachstanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kto powinien zgłosić zmianę użytkowania urządzenia do Urzędu Dozoru Technicznego: dotychczasowy czy nowy użytkownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2012 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Na podstawie jakiego orzeczenia pracownik zaliczany jest do grona osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2012 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy odpisów amortyzacyjnych zawsze należy dokonywać w kolejnym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy samochód ciężarowy, który nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, należy wykreślić z ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy należy dokonać korekty deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne