Questions and answers

Jak na gruncie VAT potraktować trwającą ponad 24 miesiące dzierżawę urządzenia od kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wypłacanie pracownikowi obsługi wynagrodzenia "do ręki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy w klasie integracyjnej może być więcej niż 5 osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Serafin Teresa | Aktualne

Czy wykonanie druku ulotek na zlecenie czeskiego kontrahenta powinno być opodatkowane 23% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy przyjąć odpady gilz papierowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy określenie pory nocnej powinno nastąpić w regulaminie pracy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi pełniącemu funkcję radnego powiatu można ograniczyć wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jaka jest właściwa stawka VAT oraz kod PKWiU dla mrożonych gofrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy szkolenie z umiejętności pozyskiwania praktyk świadczone na rzecz uczelni wyższej korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy łódki platynowe należy traktować jako odpad o kodzie 16 08 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy diagnostom laboratoryjnym przysługuje dodatek za pracę zmianową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób, w przedstawionej sytuacji, należy zakwalifikować przedsięwzięcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy załączanie wzoru umowy jako załącznika do SIWZ w przetargu nieograniczonym jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jaka jest różnica pomiędzy świadectwem pochodzenia a gwarancją pochodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Jaki organ wypłaca świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej użyczony przez jednostkę nadrzędną sprzęt i oprogramownie komputerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy podatnik powinien rozliczyć za pomocą metody marży usługę polegającą na organizacji spływu kajakowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w związku z otrzymaniem przez podatnika pieniędzy, powstanie obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT dla świadczonych przez podatnika usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaka stawka obowiązywała dla złomu i tworzyw sztucznych w latach 2004-2006?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy VAT z faktur za poczęstunek podczas szkolenia realizowanych w ramach POKL podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy podjęcie dodatkowego zatrudnienia spowoduje zmniejszenie kwoty renty wyrównawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jak należy przechowywać substancje łatwopalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jakiej kwocie zaewidencjonować zakupione manekiny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy musimy wyceniać nakłady budowlane zgodnie z art. 34a u.o.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej podlega egzekucji na poczet alimentów i innych zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki numer PKOB przypisać należy do budynku usługowo-biurowego w celu ustalenia stawki amortyzacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownik może pracować 60 h tygodniowo w ramach dwóch stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy postąpić jeśli w wyniku przeniesienia w inne miejsce zmieni się klasyfikacja silosów wg KŚT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy kierowanie wydziałem starostwa nie uzasadnia przyznania dodatku specjalnego dla skarbnika powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Do jakiej kategorii obiektu budowlanego należy budynek świetlicy na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć koszty wytworzenia programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie pracownika za przepracowaną część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pożyczka lub darowizna pieniężna od brata jest wolna od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty budowy sieci i przyłączy wodociągowych należy uznać za bezpośrednie koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakim terminie należy dokonać odliczenia podatku VAT od importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy na karcie przekazania odpadu należy podawać numer PESEL przekazującego odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy spółka powinna naliczyć VAT na zakupione i wydane artykuły spożywcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka stawka VAT powinna być zastosowana na fakturze sprzedaży towaru do Kanady?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć termin obowiązku podatkowego dla usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy muzeum może pokryć koszty zakupu okularów pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy niezamortyzowana część budynku może stanowić koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować nabycie usługi wynajmu samochodu, noclegu, wynajmu studia nagrań w Kanadzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracownikowi pracę w nadgodzinach czasem wolnym, jeśli pracownik sam o to wnioskuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Geremesz-Napierała Katarzyna | Aktualne

Czy można odliczyć od podatku darowiznę dla szpitala w postaci zakupionych artykułów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne