Questions and answers

Jaka jest różnica pomiędzy świadectwem pochodzenia a gwarancją pochodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Jaki organ wypłaca świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej użyczony przez jednostkę nadrzędną sprzęt i oprogramownie komputerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy podatnik powinien rozliczyć za pomocą metody marży usługę polegającą na organizacji spływu kajakowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w związku z otrzymaniem przez podatnika pieniędzy, powstanie obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT dla świadczonych przez podatnika usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaka stawka obowiązywała dla złomu i tworzyw sztucznych w latach 2004-2006?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy VAT z faktur za poczęstunek podczas szkolenia realizowanych w ramach POKL podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy podjęcie dodatkowego zatrudnienia spowoduje zmniejszenie kwoty renty wyrównawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jak należy przechowywać substancje łatwopalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jakiej kwocie zaewidencjonować zakupione manekiny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy musimy wyceniać nakłady budowlane zgodnie z art. 34a u.o.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej podlega egzekucji na poczet alimentów i innych zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki numer PKOB przypisać należy do budynku usługowo-biurowego w celu ustalenia stawki amortyzacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownik może pracować 60 h tygodniowo w ramach dwóch stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy postąpić jeśli w wyniku przeniesienia w inne miejsce zmieni się klasyfikacja silosów wg KŚT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy kierowanie wydziałem starostwa nie uzasadnia przyznania dodatku specjalnego dla skarbnika powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Do jakiej kategorii obiektu budowlanego należy budynek świetlicy na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć koszty wytworzenia programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie pracownika za przepracowaną część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pożyczka lub darowizna pieniężna od brata jest wolna od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty budowy sieci i przyłączy wodociągowych należy uznać za bezpośrednie koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakim terminie należy dokonać odliczenia podatku VAT od importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy na karcie przekazania odpadu należy podawać numer PESEL przekazującego odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy spółka powinna naliczyć VAT na zakupione i wydane artykuły spożywcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka stawka VAT powinna być zastosowana na fakturze sprzedaży towaru do Kanady?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć termin obowiązku podatkowego dla usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy muzeum może pokryć koszty zakupu okularów pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy niezamortyzowana część budynku może stanowić koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować nabycie usługi wynajmu samochodu, noclegu, wynajmu studia nagrań w Kanadzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracownikowi pracę w nadgodzinach czasem wolnym, jeśli pracownik sam o to wnioskuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Geremesz-Napierała Katarzyna | Aktualne

Czy można odliczyć od podatku darowiznę dla szpitala w postaci zakupionych artykułów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Za jaki okres należy wystawić PIT-11, gdy pracownik był zatrudniony do 31 marca 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć przekazanie pracownikom naszych kontrahentów jednolitych strojów z logo spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ująć w księgach zlecenie wykonania części kół firmie niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy zaksięgować w spółce komandytowej wypłacone komandytariuszom i komplementariuszowi zyski?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

W jaki sposób należy zakwalifikować suszarnię do drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób refakturować usługi turystyki opodatkowane marżą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy naliczyć podatek od umorzonej pożyczki z ZFŚS udzielonej byłemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy naliczenie zaległego podatku CIT musi odbyć się poprzez korektę danego roku czy roku obecnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy można wprowadzić do ewidencji środków trwałych budynek, który nie został oddany do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy gmina powinna wystawić fakturę wewnętrzną na nieodpłatne przekazanie nagrody szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koordynatorem do spraw bhp na budowie może zostać kierownik budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne