Questions and answers

W jaki sposób rozliczać koszty eksploatacji wynajętego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje podatkowe przeniesienia nieruchomości ze spółki partnerskiej do spółki cywilnej lub jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wartość zakupu towarów, które podlegały obowiązkowej utylizacji, można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa córce generuje podatek dochodowy od osób fizycznych u przekazującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak naliczyć podatek dochodowy od osób prawnych jeżeli za poprzedni rok wykazano stratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zestaw mebli kuchennych do pomieszczenia socjalnego o wartości pow. 20.000 zł można amortyzować jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pakiet MS Office Home, wykorzystywany w działalności gospodarczej, może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji można przeprowadzić postępowanie egzekucyjne w celu wykonania obowiązku oczyszczenia rowu melioracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć wysokość ekwiwalentu dla pracownika zatrudnionego na 7/40 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Pod jakim symbolem KŚT zakwalifikować tzw. pomoc drogową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracownik by móc objąć stanowisko głównego księgowego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do refundacji kosztów za zakup dwóch par okularów dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Szalak Michał | Aktualne

W jaki sposób dokonać obliczenia wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Z jaką stawką VAT powinnam wystawić fakturę dla firmy, której świadczyłam usługę przewozu pasażerów jachtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt nakładów związanych z uruchomieniem instalacji kilku wyleasingowanych zbiorników LPG?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie dokumenty są niezbędne do zastosowania stawki 0% VAT przy eksporcie towarów w przypadku awarii systemu ESC?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy udzielane usługi weterynaryjne są świadczeniami zdrowotnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż nowowybudowanego sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kos Marcel | Nieaktualne

Kto powinien być stroną umowy rachunku bankowego dla szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2017 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy może otrzymać dotację na przygotowanie do prowadzenia nowej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT od zakupu usługi internetowej i abonamentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w przypadku sprzedaży we wrześniu 2012 r. gruntu nabytego w 2002 r. trzeba odprowadzić VAT od sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa może obciążyć inną jednostkę budżetową wystawiając notę księgową obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Gonet Wojciech | Nieaktualne

Czy zezwolenia na alkohol wydawanie przez gminę stanowią niepodatkowe należności przypisane czy nieprzypisane?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Po jakim kursie wyliczyć prowizję z faktury za walutomat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy wartość biletu lotniczego i noclegu zagranicznego udziałowca spółki z o.o. stanowi jego opodatkowany przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować fakturę za wykonane roboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy import usług wystąpi w sytuacji, gdy polski podmiot korzysta z usług podmiotu zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy usługa sposnoringu wykonana przez polskiego podatnika na rzecz jego zagranicznego kontrahenta, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zleceniobirca podlega szczególnej ochronie przed rozwiązaniem umowy z powodu ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy można dokonać odwołania pracownika w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaką kwotę należy potrącić z wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy prowizje należy uwzględniać przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy przysługuje pracownicy urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią ojczyma?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie dla pracownika, który przebywał w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy miejscem pracy może być siedziba pracodawcy dla pracowników wykonujących przebywających w delegacji służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikowi niepełnosprawnemu dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy należy uprzednio odwołać skarbnika gminy, aby doszło do skutecznego rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić pracownikowi wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy inwestor może otrzymać informację, kto złożył donos do Sanepidu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy brak wypełnienia karty obiegowej, nie może być podstawą niewypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak ujawnić działkę w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakim dokumentem powinniśmy obciążyć firmę transportową wartością niezwróconych palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Co zrobić z ofertą, w której wykonawca nie wskazał wymaganych w SIWZ podzespołów i innego wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć produkcję w toku i konto Rozliczenia międzyokresowe przychodów w przypadku usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy należy objąć inwentaryzacją katalogi zakupione w celu bezpłatnego przekazania odbiorcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy można pracownikowi zatrudnionemu na część etatu np. 3/4 etatu udzielać urlop "na godziny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy na wniosek pracownika można wypłacić mu przysługującą nagrodę jubileuszową z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy pracownica będzie uprawniona do otrzymania wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne