Questions and answers

Czy otrzymana dotacja unijna oraz uzyskane wsparcie pomostowe będzie przychodem podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Ile powinna wynosić wysokość balustrady na schodach ruchomych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaki szkolny plan nauczania powinien obowiązywać w szkołach policealnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób naliczana jest wartość nieruchomości - wartość na dzień jej zbycia, czy wartość jaką reprezentuje w dniu dzisiejszym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak wymóc na wykonawcy prawidłowe usuwanie usterek, skoro sposób ich usunięcia jest niewłaściwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy zapłacone zaległe składki ZUS od ubezpieczenia społecznego można odliczyć od dochodu z działalności w roku zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w przypadku zamknięcia środowiskowego domu samopomocy można zwolnić uczestników z odpłatności za usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy budowę siedziby urzędu oraz usunięcie kolizji należy traktować jako jedno zamówienie udzielane w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku usług związanych z zajęciami taneczno-ruchowymi dla przedszkolaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż działek rekreacyjnych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy firma leasingowa prawidłowo wystawiła notę uznaniową w związku obciążeniem kwotą odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca może zatrudnić w niedzielę i święta pracownika kantoru?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie operacji wypłaty z kasy walutowej i powstałej w jej wyniku różnicy kursowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Zasiewska Katarzyna | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła wyłączenie działki niezabudowanej z majątku spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracodawca musi zwrócić pracownikowi koszty pozostające w bezpośrednim związku z przesunięciem urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usług utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania dróg na terenie miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy stosowanie gratisów przy sprzedaży produktów w aptece jest reklamą apteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Czy wydatki na wynajem magazynu można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy oddział stowarzyszenia może być odrębnym podatnikiem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy udzielona z ZFŚS zapomoga powinna zostać opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach zakup udziałów, jeżeli ostateczna cena zakupu będzie znana po 3 miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy przychód ze sprzedaży wydobytych rur należy zaliczyć do przychodów przyszłych okresów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy zorganizowanie poczęstunku z okazji Dnia Kobiet i Dnia Pracownika Socjalnego może być finansowane z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od wydatków związanych z planowaną sprzedażą nieruchomości można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż towarów spółce Z importowanych z Rosji przez polską spółkę X od spółki rosyjskiej Y podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy umowy z zakresu prawa pracy sporządza się w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy usługi pomocy psychologicznej korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż z huty szkła stłuczki szklanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca wniósł wadium w dwóch różnych formach, a w jednej z nich wystąpiły błędy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie w administracji biurowej powinni przejść szkolenie BHP ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot wyrobów gotowych w sytuacji, gdy nie prowadzimy ewidencji magazynowej tych wyrobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Czy wydawnictwo postępuje słusznie wystawiając PIT-11 na cedenta, a nie na cesjonariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak udokumentować na potrzeby VAT sprzedaż współudziału w samochodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może wystąpić do archiwum o wgląd do dokumentacji jednego z pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy pomyłka w stawce podatku VAT jest powodem do odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jakie zmiany nastąpią od dnia 1 stycznia 2013 r. w zakresie stosowania mechanizmu reverse charge?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak dokładnie uwzględnić na liście płac świadczenie stomatologiczne finansowane przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak opodatkować dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy nabycie przez pracodawcę od pracownika komputera będzie podlegało opodatkowaniu PCC i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracodawca może złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy dla pracownicy w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup międzynarodowych biletów lotniczych dokonany w ramach importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakich korekt konsolidacyjnych należy dokonać przy konsolidacji sprawozdań obu spółek metodą pełną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakiemu nadzorowi podlegają hydrauliczne urządzenia podnośnikowe do wysokości 100 cm?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy zleceniodawca musi odprowadzić pełne składki ZUS za zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Na jakich zasadach można rozłożyć na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie żonie wyposażenia do sali fitness polega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób fakturować transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Od jakiego dnia należy liczyć za zwłokę z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób zrekompensować głównemu księgowemu pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaka jest norma czasu pracy psychologa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy zaksięgować notę rozliczającą prąd za okres obejmujący 2 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne