Questions and answers

Czy w przypadku zatrudnienia obcokrajowców należy naliczyć i odprowadzić składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy wynajęcie przez pracodawcę mieszkania stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy wypłatę nagrody jubileuszowej można uzależnić od rodzaju umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy w związku z niedokonaniem przelewów wynagrodzeń pracownikom naruszę dyscyplinę budżetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Robaczyński Tomasz | Aktualne

Czy zakład budżetowy może ewidencjonować odsetki od zaległości oraz nieterminowych wpłat w momencie zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy za okres bezumownego korzystania spółka powinna płacić podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zapłata kary umownej naraża gminę na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Jakie PKWiU powinno się zastosować w stosunku do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie skutki powoduje otrzymanie dofinansowania do środka trwałego oddanego już do użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki kurs należy uznać za właściwy w przypadku spłaty rat kredytu walutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Jak należy rozliczać w CIT dochody grupy producentów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinna zostać zaksięgowana faktura zobowiązująca do zapłacenia zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczać w czasie wypłacane pracownikom kwoty za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć w księgach nierozliczone salda w związku z likwidacją działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozpoznać w PKPiR wycofanie działek z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak spółka powinna zaewidencjonować otrzymaną fakturę, której nie uznaje i nie zapłaci?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak sprzedawca towaru powinien ująć w księgach otrzymana fakturę na premię pieniężną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak udokumentować fakt przyjęcia polityki rachunkowości spółki dominującej jako własnych zasad?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak udokumentować na potrzeby VAT odszkodowanie za straty w towarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak zaewidencjonować sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować fakt braku na inwentaryzacji składnika majątku trwałego przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować opłaty za czynsz i media w mieszkaniach służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować otrzymane od konserwatora zabytków środki na remont elewacji w spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Jak zakwalifikować koszty związane ze zgłoszeniem wynalazku do Urzędu Patentowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy należy przekazać dochody z tytułu realizacji zadań zleconych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Kiedy pracodawca może skorzystać z możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę bez winy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakich zasadach należy przeprowadzać wywiad środowiskowy w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Od kiedy należy zaliczyć naukę religii – katechizację do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od którego momentu należy dokumentować transakcje z podmiotem, który stał się podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej pozycji bilansu należy wykazać zysk z roku poprzedniego spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

W jaki sposób powinno wyglądać rozliczenie mediów z najemcami lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych odsetki od linii kredytowej zlikwidowanej spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można głównemu księgowemu gminnej jednostki budżetowej ustalić czasu pracy jako "nienormowany"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zakład budżetowy może rozliczyć otrzymaną dotację fakturą pro forma?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2012 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

Czy licencja na wyświetlenie filmu na festiwalu podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy można rozliczyć w kosztach niedopłatę niestanowiącą podatkowej różnicy kursowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Lelito Ewelina | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie budynku własnej instytucji kultury korzysta ze zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik, który wybrał zwolnienie z VAT powinien oprócz druku VAT-R złożyć również druk VAT-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Kos Marcel | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo obciąża przewoźnika kosztami opakowań niezwróconych przez nabywcę towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy przekazanie radnym laptopów w ramach umowy użyczenia będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Murawski Szymon | Nieaktualne

Czy refundację kosztów zatrudnienia należy traktować jako usługę i wystawić fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy spółka komandytowa może odliczyć VAT naliczony z faktur za obsługę prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sprzedaż elementów oświetlenia drogowego jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy szkoła ma obowiązek wypłaty odprawy rentowej nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy udziały w kwocie kilkudziesięciu tysięcy zł mogą być wniesione do kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy w sprawozdaniu finansowym wspólnoty mieszkaniowej należy wykazać opłaty uiszczane na wynagrodzenie zarządcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi obierania ziemniaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać kierownik budowy, aby nadzorować budowę zjazdu z drogi gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jaki jest kod złomu ołowiu, zgodnie z przepisami Konwencji Bazylejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak księgować paragony dostarczone przez pracownika, który przewożąc towary dokonywał różnych opłat za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy księgować koszty budowy mieszkań za pośrednictwem firmy budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy wycenić na dzień bilansowy kontrakty terminowe na WIG20?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować jednorazowy odpis amortyzacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak rozliczać koszty ponoszone po wadliwej próbie zawieszenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić różnice kursowe z wyceny zobowiązania na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak wycenić i księgować cięcie zwojów blachy na arkusze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę korygującą, gdzie korygowane są wartości netto oraz VAT, a kwota brutto nie ulega zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować korektę i cesję zaliczki, jeśli część kosztów została rozliczona w roku zakupu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne