Questions and answers

Czy gmina Y może pokryć koszt pochówku w gminie X?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy klauzule abuzywne wskazane w nowym PZP stosuje się również do umów ramowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy możliwe jest wygaszenie decyzji, jeżeli nastąpił podział działki z pierwotnego pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy można przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę w części dotyczącej jednego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy można przenieść urlop wypoczynkowy z jednego zakładu do drugiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można traktować jako dochód utracony do zasiłku rodzinnego dochód z zakończonego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można zrezygnować z corocznych przeglądów hydrantów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy należy wystawić fakturę korygującą w przypadku umorzenia należności za usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy na prośbę pracownika zespół powypadkowy może wydłużyć postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy na sesji uchwalającej budżet radny możne wnioskować o "zdjęcie" z budżetu konkretnej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy na uczniów objętych nauczaniem domowym przysługuje subwencja?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy od decyzji o naliczeniu opłaty planistycznej należy pobrać opłatę skarbowa w wysokości 10 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy odmowę zwrotu grzywny należy wydać w formie postanowienia, na które służy odwołanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej może odmówić przyjęcia wniosku, twierdząc, że jest niekompletny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy organ architektoniczno-budowlany powinien badać wielkość działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy organ może wydać zezwolenie na usunięcie drzewa, które ma obwód pomnikowy ponad 400 cm?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy oznaczenie GTU 10 dotyczy dostawy mieszkania, które znajduje się w budynku wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy położna POZ może obecnie realizować spotkania do 5 osób w ramach świadczeń z zakresu edukacja przedporodowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca może określić miejsce pracy poprzez odwołanie się do lokalizacji biur/budynków pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownica może wykorzystać urlop wychowawczy w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy pracownicy, która powraca z urlopu wychowawczego należy się odprawa w przypadku otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik może jednorazowo wyrazić zgodę na comiesięczne potrącanie składki ubezpieczeniowej na ubezpieczenie grupowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy prowadzenie agroturystyki w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wymaga zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy przepisy ustawy o pomocy społecznej umożliwiają odliczenie od dochodu potrąceń alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy rozwiązanie umowy na zastępstwo w dniu jej zakończenia jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ścieki z komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogą być wprowadzane do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy wniesiony do spółki aport podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy wszystkie usługi szkoleniowe, bez względu na ich tematykę, podlegają oznaczeniu kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki związane z działalnością wolontariatu pracowniczego można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego przy przebudowie drogi w granicach pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy wynagrodzenia pracowników tzw. szpitali covidowych korzystają ze zwolnień spod egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zakup bonu towarowego o wartości wyższej niż cena zakupu powoduje powstanie przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne