Questions and answers

Gdzie w bilansie należy wykazać saldo Wn konta 300 Rozliczenie zakupu towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji lokalu handlowego zastosować do celów księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak dokonać korekty podatku odliczonego od nakładów inwestycyjnych zwiększających wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż zakupionego w grudniu 2011 r. samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie są zasady rozliczania ubytków naturalnych wyrobów akcyzowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT sprzedaż samochodu przez podmiot zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby w ramach prowadzonej działalności móc udzielać kredytów konsumenckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak poprawnie wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracownika, który otrzymał nagrodę roczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozdzielić spółkę cywilną, której wspólnikami jest małżeństwo bez rozdzielności majątkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć w bilansie dane z pozycji "Fundusze pomoce" nieuwzględnione we wzorze bilansu na 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować otrzymane noty obciążeniowe zewnętrzne za kaucje za opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak zaksięgować zdarzenie gospodarcze, które dotyczy sprzedaży w grudniu 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT z faktury dotyczącej zakupu towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Komu należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jakich zasadach należy oddelegować pracownika do pracy na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób można rozliczyć zakup usług ksero w bibliotekach zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać księgowań nowych wartości środków trwałych oraz jak należy postąpić z ich amortyzacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób opodatkować usługi ślusarskie i montażowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W związku z powyższym czy wynagrodzenia te należy uznać przychód pracownika w roku 2011, czy też 2012 ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jaką datą ująć w PKPiR notę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy całkowite zamortyzowanie środka trwałego jest równoznaczne z koniecznością jego likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy do pracowniczego stażu pracy można zaliczyć okres odbywania zasadniczej służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dystrybutory paliw wraz z instalacją są budowlą podlegająca opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dzień wolny od pracy występujący w sobotę, niedzielę bądź święto powoduje przerwanie okresu zasiłkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy można wezwać pracownika do pracy na dyżur dzienny po poprzedzającym go dyżurze nocnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy okres urlopu wychowawczego wlicza się do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podatniczka rozpoczynająca prowadzenie działalności może dokonać jednorazowej amortyzacji całego wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy podatnik powinien dokonać korekty odliczonego uprzednio VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca może dokonać potrąceń z dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy przychody pracownika wolne od podatków należy wykazywać w pisemnej informacji PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy sp. z o.o. może kupić od prezesa tej spółki samochód osobowy o wartości 30.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy sprzedaż ma być odzwierciedlona na kontach przychody ze sprzedaży towarów czy wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy wykonywanie działalności polegającej na sprzedaży tzw. monet bulionowych wymaga koncesji lub zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy z pracownikiem podlegającym ochronie można rozwiązać stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaka jest wysokość ryczałtu za nocleg kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak dokonać przeliczenia wartości zobowiązania długoterminowego ze względu na zmianę stopy procentowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jaki wzór świadectwa obowiązywał w 2000 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy postąpić z należnością spółki od byłego udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak należy wycenić, na dzień poprzedzający inwentaryzację, posiadany przez sp. z o.o. lokal, który był wniesiony jako aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za certyfikację systemu zarządzania ISO?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zwrot naliczonych kar umownych do instytucji zarządzającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Jak obliczyć prawidłowo wskaźnik częściowego odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak opodatkować darowiznę mieszkania na rzecz syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne