Questions and answers

Czy dotacja otrzymana od organu założycielskiego na modernizację przychodni zdrowia (dla SP ZOZ-u) jest pomocą de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać operator galwanizerni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy ustalając dochód osoby należy wziąć pod uwagę kwotę renty pomniejszoną o zaległości alimentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jaki sposób naliczać amortyzację w stosunku do samochodu przekazanego z działalności męża do działalności żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy rozłożenie na raty opłaty planistycznej należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2012 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej powinno się uregulować wydatki związane z praktykami absolwenckimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek na renowację mebli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy stacja autogazu należy do stacji paliw płynnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę korygującą dokumentującą przyznany rabat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe występujące przy transakcji warunkowej sprzedaży udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT w przypadku usług nauki języka migowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć w CIT nadpłatę podatku od nieruchomości i niedopłatę podatku rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zatrudnienie nauczyciela na stanowisku specjalisty ds. BHP można traktować jako okres dodatkowego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy wadium wniesione w euro należy zwrócić w złotówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy w dzień rozpoczęcia roku szkolnego należy nauczycielom wypłacić nadgodziny, jeżeli wynikają one z planu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy powstaje przychód ze sprzedaży eksportowej w przypadku otrzymania zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zakup zwierząt żywych można dokumentować dowodem wewnętrznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować myjnię bezdotykową wraz z urządzeniami w niej zainstalowanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kupując psa rasowego poprzez zawarcie umowy sprzedaży należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym semestrze powinien być realizowany przedmiot podstawy przedsiębiorczości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie przedmioty powinny być realizowane w wymiarze uzupełniającym w liceum ogólnokształcącym dla młodzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w liceum ogólnokształcącym przedmiotem uzupełniającym może być ekonomia w praktyce lub zajęcia artystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zajęcia z języka obcego nowożytnego mogą być realizowane od II semestru?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak amortyzować środki trwałe wniesione w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR należy zaewidencjonować zakup usług w zakresie budowy domów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy odsetki od odszkodowania są kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może skierować pracownika na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak pracodawca może zmusić byłego pracownika do spłaty pożyczki udzielonej z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak amortyzować inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy przychód z transakcji forward podlega obowiązkowi poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy nauczyciel w stanie nieczynnym może zostać przywrócony do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak należy amortyzować urządzenie do pomiarów parametrów zgrzewania w zgrzewarkach elektrooporowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w systemie równoważnym można planować pracę na sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2013 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do organizacji turnieju szachowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywołuje na gruncie VAT bezpłatne użyczenie lokalu mieszkalnego osobie niezwiązanej z podatnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w przypadku dzierżawy nieruchomości gmina może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy obcokrajowiec pochodzący z Ukrainy, Gruzji lub Mołdawii może rozliczać w Polsce podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak w sprawozdaniu finansowym ująć VAT, który zostanie skorygowany w następnym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy sprzedaż programów komputerowych przez internet powinna być ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownicy firmy poligraficznej wykonujący pracę w porze nocnej powinni wykonywać ją pod nadzorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować przychody obywatela Norwegii, który prowadzi w Polsce spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy odległości podane w § 36 r.w.t. dotyczą pomieszczeń na stały czy czasowy pobyt ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy rozwiązanie rezerwy należy rozliczyć na koszty mieszkań niesprzedanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć szacowaną proporcję, jeśli spółka dopiero rozpoczęła czynności zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy przekwalifikować towar handlowy na środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować sprzedaż gruntów i wniesienie ich wkładem do spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy od zawartych umów użyczenia podatnik powinien zapłacić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Czy na etykiecie niebezpiecznego środka chemicznego musi być nazwa producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne