Questions and answers

Czy można głównemu księgowemu gminnej jednostki budżetowej ustalić czasu pracy jako "nienormowany"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zakład budżetowy może rozliczyć otrzymaną dotację fakturą pro forma?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2012 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

Czy licencja na wyświetlenie filmu na festiwalu podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy można rozliczyć w kosztach niedopłatę niestanowiącą podatkowej różnicy kursowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie budynku własnej instytucji kultury korzysta ze zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik, który wybrał zwolnienie z VAT powinien oprócz druku VAT-R złożyć również druk VAT-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Kos Marcel | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo obciąża przewoźnika kosztami opakowań niezwróconych przez nabywcę towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy przekazanie radnym laptopów w ramach umowy użyczenia będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Murawski Szymon | Nieaktualne

Czy refundację kosztów zatrudnienia należy traktować jako usługę i wystawić fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy spółka komandytowa może odliczyć VAT naliczony z faktur za obsługę prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sprzedaż elementów oświetlenia drogowego jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy szkoła ma obowiązek wypłaty odprawy rentowej nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy udziały w kwocie kilkudziesięciu tysięcy zł mogą być wniesione do kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy w sprawozdaniu finansowym wspólnoty mieszkaniowej należy wykazać opłaty uiszczane na wynagrodzenie zarządcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi obierania ziemniaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać kierownik budowy, aby nadzorować budowę zjazdu z drogi gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jaki jest kod złomu ołowiu, zgodnie z przepisami Konwencji Bazylejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak księgować paragony dostarczone przez pracownika, który przewożąc towary dokonywał różnych opłat za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy księgować koszty budowy mieszkań za pośrednictwem firmy budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy wycenić na dzień bilansowy kontrakty terminowe na WIG20?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować jednorazowy odpis amortyzacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty ponoszone po wadliwej próbie zawieszenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić różnice kursowe z wyceny zobowiązania na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak wycenić i księgować cięcie zwojów blachy na arkusze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę korygującą, gdzie korygowane są wartości netto oraz VAT, a kwota brutto nie ulega zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować korektę i cesję zaliczki, jeśli część kosztów została rozliczona w roku zakupu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować przyjęcie odpadu do magazynu i jego sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Na jakiej podstawie ująć w księgach rachunkowych przekazanie organizatorom festynu określonej kwoty na rzecz dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Na jakim koncie zaewidencjonować zakwaterowanie menedżera?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Według jakich zasad należy opodatkować VAT usługi turystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób na koniec roku ustalać aktywa i rezerwy z tytułu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy kontynuować amortyzację darowanych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca powinien dokonać obliczenia rocznego podatku za pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym miesiącu należy wykazać zakup maszyn dostarczonych w grudniu, za które faktura wpłynie w lutym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co należy wpisywać w ogłoszeniu o zamówieniu przesyłanym do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Co oznacza "konsultacja" z art. 130 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy dokonując korekty kosztów uzyskania przychodu należy cofnąć się do roku, w którym koszty te zostały zawyżone?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić swoją córkę na stanowisku sekretarza szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy klauzula wykonalności może być nadana na następcę prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Czy księżom zatrudnionym w szkole jako nauczyciele mianowani można zaproponować obniżony wymiar godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy kwota premii pieniężnych stanowi pozostałe przychody operacyjne czy też przychody finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można przenieść prawa i obowiązki wynikające z zezwolenia na usunięcie drzew na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy nakaz zapłaty uprawnia do prowadzenia egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Czy należy rozliczyć się w Polsce z dochodów uzyskanych wyłącznie poza granicami kraju (Hiszpania, USA)?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczyciele mają obowiązek prowadzenia tzw. kart monitorowania realizacji podstawy programowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy osoba fizyczna może na podstawie przelewu bankowego odliczyć darowiznę na klub sportowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy praca w gospodarstwie rolnym rodziców od 16 roku życia jest zaliczana do wysługi lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca, ustalając harmonogram równoważnego czasu pracy, może bez wniosku pracownika wpisać urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo nie udzielić pracownikowi urlopu w terminie przez niego wskazanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przyznanie renty rodzinnej dla dziecka wstrzymuje wypłatę świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo wnieść do środków trwałych przekazane grunty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółka w deklaracji IFT-2R powinna wykazywać zapłatę do banku niemieckiego prowizji za zerwanie umowy kredytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu przed upływem pół roku używania należy naliczyć opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy towary pobierane z magazynu do napraw, montaży możemy traktować jako towary handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne