Questions and answers

Czy przychody i koszty z tytułu zaokrągleń podatku VAT należy w rachunku zysków i strat ująć oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy roczną składkę członkowską na rzecz irlandzkiego kontrahenta należy potraktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy sfinansowanie pielęgniarce kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe, generuje po jej stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy w decyzji wz można wyznaczyć linię zabudowy, która nie będzie zgodna z innymi przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy w trakcie wypowiedzenia zmieniającego można pracownikowi powierzyć inną pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy zwrot pieniędzy z wcześniej uznanej reklamacji będzie wydatkiem roku czy umniejszeniem dochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Gonet Wojciech | Aktualne

Gdzie w rachunku wyników zaprezentować odsetki otrzymane od firmy za nieterminowy zwrot wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Ile wynosi podatek u źródła, który można odliczyć w sprawozdaniu wg mechanizmu proporcjonalnego zaliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaka podstawa prawna rozwiązania stosunku służbowego z asesorem sądowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jakie musimy spełnić warunki, aby rozpocząć prowadzenie amortyzacji bilansowej i podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak należy interpretować pojęcie "zabudowy rozproszonej"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Dorska Dorota | Aktualne

Jak należy zaksięgować operację wypożyczenia z magazynu wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną karę i czy jest ona przychodem zakładu budżetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak odróżnić eksport bezpośredni od pośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić datę wyłączenia szkoły z zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika instytucji kultury, który otrzymał polecenie pracy w sobotę i w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć dla celów ustalenia wartości początkowej wyrażony w walucie koszt nabycia licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt bębnów na których nawinięte są nabywane przez nas kable?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychody ze sprzedaży, jeśli część płatności jest odłożona w czasie i warunkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej dotację dla zakładu opieki zdrowotnej na zadanie inwestycyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej (Urzędu Miasta) weksle własne in blanco?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak ustalić aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku odliczenia części straty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszty posiłków wydawanych lekarzom w trakcie ich całodobowego dyżuru?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy rozpoznać przychód odnośnie usługi uszlachetniania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na czym polega uczestnictwo organów administracji architektoniczno-budowlanej w kontroli prowadzonej przez PINB na działce inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej zaksięgować koszt zakupu i instalacji systemu monitoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób jednostka budżetowa powinna wprowadzić do ewidencji system monitoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

W jaki sposób należy skorygować rachunek do umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć refundację zakupu środków trwałych, uzyskaną w ramach unijnego programu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy bank może dokonać zajęcia rachunku bankowego na podstawie postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

Czy gmina może udostępnić akta postępowania sądowego dotyczącego rozgraniczenia i zasiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Czy koszt delegacji pracowników do Belgii jest kosztem polskiej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszt poniesiony na wpis dotyczący zmian udziałowców w KRS może być uznany za koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy koszty założenia fundacji mogą stanowić koszt uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy opłata roczna z tytułu trwałego zarządu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy osoba pozostająca w związku małżeńskim może otrzymać dodatek z tytułu wielodzietności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy osoba wykonująca badania środowiska pracy w zakresie oświetlenia powinna mieć do tego uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Kuśmierek Paweł | Aktualne

Czy podatnik może odliczać podatek naliczony z refaktur dokumentujących odsprzedaż energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przewalutowanie pożyczki skutkuje powstaniem różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spójnik "albo" użyty w mpzp umożliwia inwestorowi dokonanie wyboru co do zastosowania rozwiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe korzystają ze zwolnienia od składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy urząd gminy może dokonywać darowizny na rzecz ZFŚS utworzonego dla urzędników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy wartość netto podatku akcyzowego należy doliczyć do ceny węgla przyjmowanego na stan magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy wymiana parapetów w budynku można zakwalifikować jako modernizację budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy zwrot ulgi na nabycie kasy fiskalnej należy wykazać w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do którego roku należy zaliczyć usługę balu sylwestrowego wraz z kilkudniowym pobytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie wykazać w rachunku zysków i strat oraz w bilansie różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług będących częściami składowymi usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak dokonać wyceny wartości rynkowej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jakie skutki podatkowe w VAT spowoduje wynajęcie synowi lokalu na podstawie użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne