Questions and answers

Czy mogę uniknąć pewnych podpisów na dokumentach, aby ograniczyć ich obieg w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy można dwukrotnie wystąpić o wydanie decyzji wz w takim samym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy przy przekazaniu klientom kalendarzy z logo firmy należy naliczyć VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy syn jako jedyny spadkobierca powinien otrzymać odprawę pieniężną, która przysługiwałaby zmarłemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy wartość początkową nieruchomości można oszacować na podstawie aktualnej wyceny rzeczoznawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy wyposażenie osoby fizycznej przekształcającej się w sp. z o.o. ujmuje się w bilansie otwarcia spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Zasiewska Katarzyna | Nieaktualne

Czy za okresy pobytu w szpitalu wypłacić pracownikowi 80% czy 70% podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Do jakiej kategorii aktywów należy zakwalifikować prawo majątkowe w postaci programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Ile wynosi dodatek szkoleniowy opiekuna praktyk zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować udokumentowany paragonem zakup towaru od kontrahenta z kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak należy księgować wyciąg bankowy przesyłany spółce raz w miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy rozliczyć fakturę sprzedaży, kiedy usługi były świadczone w poprzednich miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Zasiewska Katarzyna | Aktualne

Jak należy wykazać w księgach budynki i grunt na dzień 31 grudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć niezamortyzowaną inwestycję w obcym środku trwałym po wykupieniu przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej wartości niematerialne i prawne zakupione z inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak ująć w PIT-11 zwrot nienależnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak wygląda sposób opodatkowania podatkiem dochodowym w spółce jawnej i spółce komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak zaksięgować naliczone, ale niewypłacone wynagrodzenie zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak zaksięgować wydanie wyrobu gotowego w koszty bieżącej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Kiedy decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego wygasa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy i w jaki sposób należy skorygować różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy pracownik powinien otrzymać polecenie wyjazdu służbowego od przełożonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Po jakim kursie powinniśmy prowadzić ewidencję opłat bankowych potrącanych z konta walutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób należy poinformować wnioskodawcę o braku obowiązku rejestracji kiśćca ognistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

W jaki sposób należy potraktować zlikwidowanie odpisów aktualizujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wydatki na ubezpieczenie samochodu, który pochodził z kradzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy czynności wykonywane przez artystów w ramach umowy o dzieło podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest określenie wyższej stawki wynagrodzenia chorobowego niż ustawowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego do czasu otrzymania decyzji o rencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy dotacja na modernizację ogrzewania na proekologiczne wypłacona przez urząd miejski korzysta ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy i w jaki sposób należy ująć w PKPiR kwotę stanowiącą niezamortyzowaną część wartości sprzedanego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy można udostępnić informacje o środowisku poprzez pocztę elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy można zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy nagrodę otrzymaną od dostawcy i wykorzystywaną do prowadzonej działalności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy należności czynszowe, które nie zostały uregulowane nawet w trybie egzekucji komorniczej można umorzyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy niezamortyzowana wartość budynku, który spłonął, może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy od ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop pracodawca powinien potrącić pracownikowi koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy odpis aktualizacyjny można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy otrzymanie samochodu zastępczego w związku z awarią nowo zakupionego ciągnika, stanowi przychód z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy powstaną różnice kursowe przy konwersji pożyczki na kapitał?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy stanowi koszt podatkowy wydatek spółki związany z zawarciem umowy najmu między spółką a jej jedynym udziałowcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usunięcie obumarłych drzew z prywatnego lasu objętego ochroną pomnikową należy uzgodnić ze starostą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy wymagana jest potwierdzona obecność pracownika, podczas szkolenia okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy wynagrodzenie za walkę bokserską jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, które podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zakup drzwi do salonu, który jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaka może być maksymalna wysokość regału paletowego umieszczonego na hali produkcyjnej pomiędzy maszynami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jak często powinno być przeprowadzane szkolenie przy pracach na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie są zasady opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych do końca 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować nabycie samochodu od firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak najprościej rozliczyć koszty przypadające na zafakturowane i odebrane etapy budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy księgować refaktury kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy postępować aby utworzyć spółkę komandytową, w której komplementraiuszem będzie spółka z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy zaksięgować próbki tworzywa sztucznego otrzymane bezpłatne i przekazane do produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak prawidłowo należy udokumentować korektę sprzedaży eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować wypłacenie wsparcia finansowego rodzinie zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT naprawę klimatyzatora zamontowanego w kontenerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne