Questions and answers

Czy zgodnie z art. 40 pr. bud. organ może przenieść decyzję pozwolenia na budowę w części na rzecz nowego inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Jaka jest kwota wolna od potrąceń niealimentacyjnych dla osoby zatrudnionej na 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować prace instalacyjne na stacjach bazowych telefonii komórkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie wymogi musi spełniać instalacja lakierni samochodowej przy oddaniu do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zakup z Niemiec ciągnika i przyczepy rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak należy amortyzować urządzenia gospodarstwa domowego znajdujące się w ośrodku wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy zaksięgować nierozliczoną stratę z lat ubiegłych przy rozpoczęciu likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak odzyskać VAT zapłacony z tytułu usług wykonanych na rzecz kontrahenta, który ogłosił upadłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż samochodu klientowi z Ukrainy, jeśli dokonuję sprzedaży w systemie VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT od usług na nieruchomościach świadczonych we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak skorygować rozliczenia w VAT, jeśli sprzedaż była prawidłowo rozliczona w deklaracji, ale nie wystawiono faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej opłaty wnoszone na rachunek gminy za dane adresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych opłatę za usunięcie kolizji energetycznej spowodowanej zmianą sposobu zasilania budynku nadleśnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy należy wyznaczyć strefę niebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Według jakich zasad należy odliczać VAT od wykupu samochodu z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim terminie nauczycielka powinna powiadomić pracodawcę o rezygnacji z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy prowadzić metrykę sprawy w formie pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

W jaki sposób należy wprowadzić w zakładzie pracy zadaniowy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób opodatkować świadczenia pieniężne na rzecz pracownika wypłacane z ZFŚS na przestrzeni całego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy fakturę za doładowanie konta na przejazdy można ująć w kosztach podatkowych firmy transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczyciel powinien zwrócić kwotę brutto czy netto w związku z nadpłatą za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy otrzymane nagrody należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy Park Narodowy jest podatnikiem podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy plan finansowy samorządowej instytucji kultury musi być zatwierdzany przez organizatora instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy pracownik niepedagogiczny może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie korzystania z urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy protokół powypadkowy sporządza pracodawca użytkownik, jeżeli poszkodowany wniósł uwagi do protokołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy samorządowa instytucja kultury może wziąć w leasing operacyjny środek trwały na okres 3 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy spółka powinna sporządzić bilans na 31 grudnia, jeżeli sporządza bilans likwidacyjny na dzień 30 listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione przez firmę na zakup wody i dzierżawę dystrybutora stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak dokonać prawidłowo refakturowania kosztów usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakimi uprawnieniami powinna się legitymować osoba firmująca protokół odbioru dopuszczający rusztowanie do odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jak należy rozumieć pojęcie nominalnej mocy cieplnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Jak należy wycenić debet na koncie walutowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak prawidłowo oznaczyć datę zawarcia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownikowi w przypadku zmiany czasu z zimowego na letni?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikowi urlopu w dni, w które dobowy wymiar czasu pracy nie wynosił 8 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować fakturę za abonament VGK Gold?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatek dla firmy zewnętrznej na zakup środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód z tytułu sprzedaży dla której strony przyjęły miesięczny okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Kto jest obowiązany ustalić okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy osób samozatrudniających się?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Na jakich warunkach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela poręczeń kredytów studenckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

W jakim terminie podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury za miesięczną opłatę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć pod kątem VAT wymianę wadliwego towaru na nowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Co uznajemy za moment rozpoczęcia działalności spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy decyzji o zezwoleniu na wycinkę drzew można nadać rygor natychmiastowej wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy dodatek zadaniowy należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy gmina powinna przekształcić Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki, aby działały jako instytucja kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy można obciążyć ZFŚS bonami, jeśli nie zostały one jeszcze przekazane pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy można rozliczyć w kosztach podatkowych odsetki od pożyczki zaciągniętej u wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne