Questions and answers

W jaki sposób należy rozliczyć koszty działów związanych z działalnością handlową, a nie produkcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować częściowy zwrot dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, zakład może zostać ukarany za usunięcie drzewa bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy brak uzasadnienia przystąpienia do konkursu na kandydata na dyrektora szkoły skutkuje odrzuceniem oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy doliczanie premii uznaniowej do wynagrodzenia za urlop stanowi naruszenie prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy do sprzedaży podatnik może zastosować stawkę 0% i czy musi zarejestrować się jako podatnik VAT w kraju Unii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy firma może zawrzeć umowę o dzieło z księgową z innej firmy na sporządzenie listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy instytucje kultury sporządzają informację o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy możliwe jest wystawienia faktury przez serwis za usługę wykonania naprawy na własnym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy można unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a p.z.p. po wyborze najkorzystniejszej oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów z najmu składkę ubezpieczeniową opłacaną za lokal?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy nagroda wypłacana pracownikowi za zatrzymanie kart płatniczych podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nagroda wypłacana pracownikowi za zatrzymanie kart płatniczych podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy podatnik, dokonując sprzedaży samochodów będących w ewidencji wyposażenia, staje się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo rozpoznał obowiązek podatkowy przy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy powstałe w wyniku korekty pozostałe koszty operacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić urlopu szkoleniowego dla pracownika, który podjął studia podyplomowe z własnej inicjatywy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracodawca w regulaminie pracy może określać zasady przeprowadzania kontroli zwolnień lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracownicy szkoły mogą dokonać darowizny ze środków funduszu socjalnego na rzecz nie związaną ze szkołą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić dodatek za drugą zmianę w wysokości 20% obliczanej od minimalnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy sprzedaż trzech nieruchomości może zostać uznana za działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy tzw. kontrolki są dokumentem, który należy przechowywać i archiwizować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne dla pracownika należy uwzględnić czynnik "praca przy komputerze"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wyjazd dzieci z rodzicami na kwatery prywatne dofinansowany z ZFŚS jest zwolniony z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny należy traktować jako dochód rodziny przy zasiłku stałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Do jakiego źródła przychodu należy zakwalifikować wynagrodzenie związane z odsprzedażą dokumentacji projektowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką wartość należy przyjąć do amortyzacji samochodu, który uległ wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jakie działania podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego, który przebywa poza granicami Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak należy prowadzić postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego, dla którego nie ma organ właściwego na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Jak należy zaksięgować podwyższenie kapitału zakładowego w spółce, której właścicielem jest gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak poprawnie wyliczyć godziny nadliczbowe dla pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy prezesa spółki w wolną sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć delegację kierowcy, z którym zawarto umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak ująć w bilansie niewypłaconą kwotę z tytułu przyjęcia emisji weksla?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak w rozumieniu funduszu socjalnego należy interpretować pojęcie "wspólne gospodarstwo domowe"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak zaksięgować dofinansowanie otrzymane z Komitetu Badań Naukowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Kiedy podatnik powinien dokonać korekty VAT w związku ze zmianami dokonanymi w samochodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej kolumnie PKPiR należy ująć koszty opłat i prowizji bankowych za wyciągi z konta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób, gmina powinna przekazać miejskiemu domowi kultury nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób należy amortyzować inwestycję polegającą na ulepszeniu budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy opodatkować prowizję od sprzedaży uzyskaną razem z należnością z umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób wykazać w księgach udzielone poręczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W którym paragrafie należy ująć wynagrodzenie z tytułu zainkasowanej kwoty dochodów opłaty miejscowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy istnieją przepisy prawne decydujące o odległości instalacji gazu od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy istnieje możliwość odliczenia VAT z faktury wystawionej ponad 5 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jednostka samorządu terytorialnego powinna rozliczyć dotację przekazaną dla samorządowej instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy możliwa jest płatność z góry w przypadku, gdy zadanie kończy się w lutym następnego roku budżetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy można skorzystać z ulgi na Internet na podstawie rachunków wystawionych przez dostawcę zwolnionego podmiotowo z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można zastosować zwolnienie z VAT przy sprzedaży lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy może przekazać gminie samochód osobowy zakupiony ze środków własnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne