Questions and answers

Czy, w przedstawionej sytuacji, budynki mieszkalne podlegają ochronie akustycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy bank finansujący jest dla mojej spółki podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy na etapie zakończenia robót budowlanych istnieje możliwość zmiany lidera konsorcjum i zawarcia z nim aneksu do umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy należy rozpoznać przychód z tytułu otrzymania bonu w związku z dokonaniem zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu na cały dzień z pominięciem przepracowanych 30 minut?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy prawo dopuszcza podjęcie pracy na umowę zlecenie przy założeniu, że nie będzie zachowany odpoczynek 11-godzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy miasta zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy umowa zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zakup urządzeń oddawanych w dzierżawę można zaliczyć bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do siedmioletniego budynku usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakich zapisów należy dokonać na dzień 31 grudnia, aby rozliczyć konto rozrachunków z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jakie państwa są stronami Konwencji Bazylejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaki jest dozwolony poziom alkoholu w wydychanym powietrzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować konwersję wierzytelności na udziały w spółce X i Y?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy zaksięgować na koniec roku pozew o odsetki dla kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak wykazać w bilansie notę obciążeniową, której kontrahent nie uznał?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak zaksięgować wpłatę składki na PZU do kasy przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak zaksięgować zamianę nieruchomości w księgach firmy A?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy członkowi zarządu należny wypłacić odprawę pieniężną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Kiedy firma ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury za czynsz związany z najmem lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy należy uwzględnić w rejestrze zakupów oraz w deklaracji VAT-7 korektę faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jaki okres można zatrudnić nauczyciela, który w innej szkole przebywa w stanie nieczynnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Po jakim kursie rozliczać kompensatę należności wyrażonych w walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej dacie ująć w KPiR przychody z tytułu usług ciągłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakim terminie należy odliczyć podatek z faktury za wywóz nieczystości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób ujmować koszty dotyczące zarówno działalności handlowej, jak i usługowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy akcje, które odbywają się na rzecz bliżej nieokreślonego adresata, podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy do każdej użytkowanej w zakładzie substancji lub mieszaniny konieczne jest tworzenie osobnej instrukcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest refakturowaniu części kosztów przy zastosowaniu procedury VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy firma prawidłowo rozlicza odchylenia z tytułu zarezerwowanego VAT stosując metodę wskaźnikową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy firmy podlegające badaniu bilansu mogą sporządzać sprawozdanie w tys. zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Pepol Marek | Nieaktualne

Czy mogę ustalić przychody i koszty z niezakończonej usługi budowlanej metodą zysku zerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Czy możliwe jest przywrócenie terminu do złożenia zastrzeżeń do wniosków (zaleceń) pokontrolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Krawczyk Ryszard P. | Nieaktualne

Czy naliczone wynagrodzenie umowne zmniejszy wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy osoba bez wyższego wykształcenia może pełnić obowiązki dyrektora zespołu obsługi szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy piece piekarnicze należy sklasyfikować jako instalację energetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Czy pracodawca może nie zgodzić się na zaproponowane przez pracownicę godziny przerwy na karmienie piersią?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracownikowi pedagogicznemu przysługuje prawo do "wczasów pod gruszą" z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Sender Magdalena | Nieaktualne