Questions and answers

Czy dyrektorowi przysługiwać będzie 6- miesięczna odprawa, gdy osoba ta nabyła już wiek emerytalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy wyprawka szkolna dla dziecka korzysta ze zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podmioty powiązane mogą świadczyć sobie nawzajem usługi i wystawiać z tego tytułu faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy przepis art. 24d u.p.d.o.f. ma zastosowanie zarówno do podatników prowadzących PKPiR, jak i księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy istnieją kryteria dotyczące obuwia roboczego stosowanego na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Majer Roman | Nieaktualne

W którym momencie należy rozpoznać koszt z tytułu nabycia refakturowanej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak określić miejsce świadczenia transakcji związanej z nieruchomościami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jakie składki na ubezpieczenie społeczne odliczyć od dochodu pracowników oddelegowanych do pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakich prac należy sporządzić instrukcje bezpiecznego wykonywania robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zwrot kosztów związanych z zapewnieniem warunków pracy dla stażysty stanowi dla Przyjmującego dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Co rozumieć przez pojęcie wartości początkowej przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy zapisać w planie urlopów dni urlopu zaległego za 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na 0,75 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przekazując aportem nieruchomości w postaci gruntu i budynków należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie informacje powinna zawierać dokumentacja techniczna maszyny wyprodukowanej przed 2003 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczać VAT z tytułu usług remontowo-budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować urządzenie nawigacyjne wykorzystywane do pracy geodezyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kwota braku wykazanego w ramach inwentaryzacji powoduje skutki w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od uczniów i słuchaczy szkoła może pobierać opłaty za pobyt w internacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo interpretować "okres zatrudnienia u danego pracodawcy" wskazany w art. 8 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jak określić prawidłowo miejsce świadczenia usług serwisowych świadczonych na rzecz niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaka jest zasada mierzenia wysokości budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy nauczyciel pozostający w stosunku pracy powinien przedstawić informację z KRK?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można potraktować dostawę centrali telefonicznej jako dostawę towaru wraz z montażem zgodnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy jest obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w celu rozliczenia WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy do importu towarów należy wystawić fakturę wewnętrzną i naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka powinna wystawić fakturę wewnętrzną i naliczyć VAT od przekazanych produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przemieszczenie materiałów z Niemiec do magazynu konsygnacyjnego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT przekazanie komandytariuszowi zysku w formie przekazania lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy osoba pozostająca w związku małżeńskim może otrzymać dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy firma miała prawo skorzystać z jednorazowej amortyzacji jako tzw. "mały podatnik"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowana jest usługa przedszkolna?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy faktura wystawiona przez kontrahenta na opłatę licencyjną pszenicy podlega VAT w wysokości 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży usługi niszczenia i utylizacji nośników informacji można stosować stawkę 8% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi zamiatania placu budowy dróg specjalistyczną zamiatarką należy opodatkować stawką VAT 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż gruntu wniesionego aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jakim procesem odzysku jest mielenie wybrakowanych wyrobów ceramicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy można wydać zezwolenie na zbieranie odpadów o kodach 19 05 01 i 20 01 08?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne